Lärarförbundet
Bli medlem

Vad påverkar din pensions storlek?

En faktor som påverkar din pension är hur länge och hur mycket du har arbetat. Foto: Magnus Glans.

En faktor som påverkar din pension är hur länge och hur mycket du har arbetat. Foto: Magnus Glans.

Storleken på din framtida pension bestäms av en rad faktorer, bland annat storleken på lönen och hur länge du jobbar.

Lönen

Alla svenska pensionssystem baserar sig på något sätt på lönen. Eftersom avgiften utgörs av en andel av lönen för en avgiftsbestämd pension, ger en högre lön en större inbetald avgift, och då blir det i slutändan mer pengar till din pension.

För en förmånsbestämd pension bestäms däremot pensionen som en andel av lönen, antingen de bästa under yrkeslivet (som i ATP-systemet), eller åren närmast före pensionen. Hur din lön har varit de övriga åren spelar ingen roll i ett förmånsbestämt system, så länge du har jobbat över huvud taget.

Hur länge och hur mycket du arbetar

Även många års pensionsinbetalning ökar pensionskapitalets storlek för en avgiftsbestämd pension. Ju längre du arbetar, desto mer avgifter hinner du tjäna in. Arbetar du halvtid tjänar du bara in hälften så mycket som om du arbetat heltid.

I det allmänna pensionssystemet finns det ingen undre eller övre åldersgräns för intjänande av pensionsavgifter, utan du kan tjäna in pension från vaggan till graven. De kollektivavtalade pensionerna innehåller en undre och ofta även en övre åldersgräns för när man kan tjäna in ytterligare tjänstepension.

Det förhåller sig lite annorlunda när det gäller förmånsbestämda pensioner. Du behöver som regel ha tjänat in pensionsrätt i systemet ett visst antal år, oftast 30, för att få full pension. Om du bara har tjänat in pensionsrätt i tio år får du bara en tredjedel (10/30) av hel pension, har du tjänat in pensionsrätt i tjugo år får du två tredjedelar (20/30) och så vidare.

Att det räcker med 30 år för full pension innebär att det inte påverkar den förmånsbestämda pensionen om du inte tjänar in pension alls under några år, till exempel på grund av att du har varit tjänstledig eller inte haft något arbete. Huvudsaken är att du innan 65 får ihop dina 30 år.

Hur pensionskapitalet utvecklas

För en avgiftsbestämd pension betalas avgifter löpande in till en pensionsadministratör. Vad som sedan händer med pengarna beror på vilken pension det är fråga om.

De avgifter som för din räkning betalas in till den allmänna inkomstpensionen räknas upp varje år utifrån bland annat inkomstutvecklingen. När det gäller det allmänna premiepensionssystemet får du själv välja aktiefond att placera dina pengar i. Hur det pensionskapital som du placerat i aktiefonder utvecklas, beror på aktiekursen för de aktier som ingår i fonden. Det kan alltså bli mycket pengar eller lite pengar i premiepension, beroende på dina val.

De kollektivavtalade avgiftsbestämda pensionerna är konstruerade på olika sätt. I en del fall får du själv välja hur dina pengar ska förvaltas. I andra fall bestäms det i pensionsavtalet hur avgiften ska förvaltas.

För en förmånsbestämd pension saknar det betydelse för dig hur pensionskapitalet utvecklas. Du är garanterad en viss förmån, oavsett om pengarna räcker till mer eller mindre.

Förvaltningskostnaderna

Väl så viktigt som att få en god avkastning på det kapital som du får välja förvaltare av, är att kostnaderna för förvaltningen är låga. Detta är något du själv kan och bör jämföra i dina avgiftsbestämda pensioner.

Enligt beräkningar som premiepensionsutredningen gjorde 2005 innebär en förvaltningsavgift på 1 procent att pensionen minskar med ungefär 25 procent jämfört med om man inte behövt betala någon avgift alls, medan en avgift på 2 procent innebär en minskning på nästan 50 procent under ett helt arbetsliv.

Det finns inte heller några undersökningar som visar på något som helst samband mellan fondens förvaltningskostnad och dess resultat. Inget tyder på att fonder med hög avgift generellt sett ger bättre avkastning.

Beräknad utbetalningstid

När din avgiftsbestämda pension ska börja betalas ut beror pensionens storlek, förutom på det samlade pensionskapitalet, även på den tidsperiod som pensionen ska betalas ut under. För en del pensioner kan du välja om de ska betalas ut temporärt (det vill säga under ett bestämt antal år) eller livsvarigt.

Om du väljer att ta ut pensionen livsvarigt, bestäms utbetalningstidens längd utifrån den beräknade medellivslängden för dem som är födda samma år som du. För den kollektivavtalade pensionen skiljer sig livslängdsantagandena mellan olika bolag. Det är förmånligare för dig att placera dina pengar i ett bolag som har ett lågt livslängdsantagande. Du kan jämföra de olika bolagens livslängdsantaganden hos Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå.

Om du blir långvarigt sjuk

Om du blir långvarigt sjuk finns det försäkringar i det allmänna och de kollektivavtalade pensionssystemen som ser till så att du ändå får tillgodoräkna dig pensionsavgifter och pensionsrätt som om du arbetat kvar.

Du får dock som långtidssjukskriven som regel ingen reallöneökning. Det innebär att din kollektivavtalade pension sannolikt inte blir lika stor som den skulle ha blivit om du hade fortsatt arbeta.

  • Skapad 2013-06-04
  • Uppdaterad 2014-01-13
Frågor & Svar