Lärarförbundet
Bli medlem

Vad har Lärarförbundet tyckt, sagt och gjort om lärarlönelyftet?

Runt om i landet får nu lärare besked om huruvida de får ta del av lärarlönelyftet eller inte. Många lärare är frustrerade och berättar om en känsla av splittring på arbetsplatserna. För att hjälpa dig som ombud att besvara frågor och stötta medlemmarna har vi samlat några viktiga beslut.

Vem har beslutat vad när det gäller lärarlönelyftet?

 • Beslut: Uppvärderingen av lärarlönerna går för långsamt
  (Beslutade gjorde huvudmännen)
  Lärarförbundet arbetade med intensiv opinionsbildning och politikerpåverkan.
 • Beslut: 3 miljarder satsas på löneökningar för lärare
  (Beslutade gjorde regeringen)
  Lärarförbundet tyckte: "Bra med extra pengar!"
 • Beslut: De statliga pengarna ska ge extra löneökningar, utöver huvudmännens
  (Beslutade gjorde regeringen )
  Lärarförbundet tyckte: "Rätt ingång. Huvudmännen måste också satsa och det är en del av upplägget!"
 • Beslut: Ökningarna går bara till några lärargrupper
  (Beslutade gjorde regering (men huvudmännen kan komplettera)
  Lärarförbundet tyckte: "Fler grupper ska omfattas!" Nu kan förskollärare och fritidspedagoger få del.
 • Beslut: Alla som uppfyller kriterierna kan inte få
  (Beslutade gjorde regeringen, men huvudmännen kan komplettera)
  Detta var en tydlig förutsättning för regeringens satsning. Lärarförbundet accepterade detta och fokuserade på att arbeta för att huvudmännen ska ta sitt ansvar för helheten.
 • Beslut: Skillnader som är omotiverat stora
  (Beslutade gjorde regeringen som har begränsat det statliga bidraget och huvudmännen som har kunnat komplettera och nyansera för en rimlig struktur)
  Lärarförbundet anser att det är förödande och när det uppstår måste det rättas till. Individuell löne-sättning och löneskillnader som går att förklara utifrån uppdrag och arbetsinsats är däremot en del av såväl våra avtal som Lärarförbundets lönepolitik, tagen i demokratisk ordning av flera kongresser.
 • Beslut: Kriterierna fokuserar på lärares centrala uppdrag, undervisning
  (Beslutade gjorde regeringen )
  Lärarförbundet anser att man ska kunna få en god löneutveckling utan att lämna undervisningen och har tillsammans med övriga parter arbetat fram förslaget till kriterier.
 • Beslut: Löneökningarna görs tillfälligt
  (Beslutade gjorde huvudmännen, och regeringen som gjorde det möjligt)
  Lärarförbundet har hela tiden tyckt att löneökningar för väl uträttat arbete ska göras permanent, oavsett var pengarna kommer ifrån. Tillfälliga ökningar är fel mot de berörda lärarna och bidrar mindre till att göra läraryrket attraktivt.
 • Beslut: Löneökningarna har ofta fördelats på ett annat sätt än vanligt, efter bristfällig information, utan lönesamtal, utan fackligt inflytande och utan tydlig koppling till verksamheten (Beslutade gjorde huvudmännen)
  Lärarförbundet: Vi är i löneavtalen överens om hur löneöversyner genomförs för att fungera väl och bli begripliga. Den ordningen anser vi ska gälla alla kollektiva löneöversyner. Att genomföra lärarlönelyftet i en helt annorlunda process innebär sannolikt en sämre hantering, ett resultat som är svårare att förstå och mer missnöje.
 • Beslut: Föräldralediga, sjukskrivna, FFM, lärare som arbetar i fler verksamheter ställs ibland utanför lärarlönelyftet på ett sätt som kandiskriminera/bryta mot FML
  (Beslutade gjorde huvudmännen som inte alltid skiljer mellan förordning och sitt ansvar för lönesättningen. Skolverkets strikta tolkning av förordningen angående FFM och fler verksamheter underlättar inte.)
  Lärarförbundet: I vissa delar har inte arbetsgivaren något val utan måste agera korrekt. Även när det inte strider mot lagen blir hantering utifrån förordning och föreskrift så orimlig att arbetsgivaren tjänar på att skjuta till medel för att undvika orimliga löneskillnader som kan bottna i arbetsgivarens egen organisation.

Nu arbetar vi vidare för att

 • påverka politiker och tjänstemän, lokalt och centralt för fler satsningar på fler grupper
 • få arbetsgivarna att ta ansvar för en rimlig lönesättning för alla lärare, och att alla lärare som uppfyller kriterierna får ett lönelyft
 • kriterier och lönesamtal ska spegla de huvudsakliga arbetsuppgifter och de uppdrag lärare får
 • all lönesättning ska ske enligt löneavtalet
 • bevaka att diskriminering inte sker
 • åstadkomma uppvärdering av lärares löner, en rimlig lönestruktur som speglar lärares arbete och ansvar och en tydlig och bra löneprocess där alla förstår sin lön och upplever den som rimlig
 • Skapad 2016-10-27
Frågor & Svar