Lärarförbundet
Bli medlem

Utredningen av nationella prov - ger minskad arbetsbelastning

Nu har regeringens utredare lagt fram sitt förslag till hur de nationella proven ska vara utformade framöver. Vi är positiva till flera av förslagen, bland annat att antalet obligatoriska nationella prov ska minska samt att proven blir digitala, men först år 2022, vilket vi anser är för sent.

Lärarförbundet har länge efterlyst minskad arbetsbelastning i samband med de nationella proven och välkomnar därför att utredaren har lyssnat på professionen och föreslår färre och digitala prov.- Det är ett steg framåt för både ökad likvärdighet i bedömning och minskad arbetsbelastning för lärarna. Idag är arbetsbelastningen kring de nationella proven orimlig och stjäl tid från undervisningen och elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Förlaget om de nationella proven borde gått längre

Lärarförbundet hade dock velat gå längre, genom att inte ha nationella prov alls i årskurs 6 och 9. Lärarförbundet anser att det hade varit tillräckligt med bedömningsstöd för att följa elevernas kunskapsutveckling i relation till betygen, i kombination med ett nationellt system för kunskapsuppföljning genom stickprov. Det hade svarat mot behoven av kunskapsuppföljning samtidigt som läraryrkets arbetsmiljö och status hade gynnats av ett ökat självbestämmande.

-Lärare behöver ha verktyg för att kunna följa elevernas utveckling och anpassa undervisningen, men de verktygen kan och bör lärare själva besluta om. Obligatoriska nationella prov minskar lärares handlingsutrymme och ökar arbetsbelastningen helt i onödan. Det finns andra vägar att gå, som både gynnar elevernas kunskapsutveckling och läraryrkets attraktivitet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet förordar frivilliga bedömningsstöd i fler ämnen, som lärare kan använda när det passar i undervisningen och för kollegialt lärande i bedömning. Lärares förutsättningar att ge eleverna likvärdiga och rättssäkra betyg ökar när det finns bra bedömningsstöd och tid och möjligheter att jobba tillsammans med kollegor med den formativa bedömningen, menar Lärarförbundet.

Beklagligt att digitalisering dröjer

Lärarförbundet är kritiskt till att digitaliseringen av de nationella proven dröjer till 2022.

- Det innebär att den höga arbetsbelastningen består i engelska och svenska fram till 2022. Proven i dessa ämnen behöver verkligen digitaliseras för att arbetsbelastningen ska minska. Det är beklagligt att det inte kan ske snabbare, när utvecklingen i det övriga samhället rusar på, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-04-01
Frågor & Svar