Lärarförbundet
Under juni månad hade vi tyvärr vissa tekniska problem med våra fakturor. Har du frågor? Läs mer här. →
Bli medlem

Utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg presenteras

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem. Nu presenteras den färdiga utredningen.

Idag, 11 juni, presenteras den färdiga utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg. En utredning där Lärarförbundet suttit med i utredningens expertgrupp för att föra fram våra medlemmars synpunkter.

– Det är verkligen på tiden att den här utredningen kommer, senast något motsvarande gjordes var på 70-talet. Fritidshemmen har en nyckelroll i svenskt utbildningssystem och fritidspedagogiken står med sin särart för en framtidspedagogik, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

De viktigaste förslagen i utredningen är följande:

  • Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet.
  • Statsbidragen för karriärsteg, lärarlönelyftet, lärarassistenter, personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik, samt specialpedagogik för lärande ska innefatta fritidshemmet.
  • Skollagen ska förtydligas med att huvudmannen ska se till att fritidshemmet har ändamålsenliga lokaler. Skolverket ska ta fram riktlinjer för utformning och funktionalitet av fritidshemmens lokaler.
  • Förslag om kompetensutveckling för rektorer: uppdrag till Skolverket att ta fram kompletterande webbkurser om fritidshemmet med målgrupp rektorer, utforma en FFR-kurs (fortbildning för rektorer på högskolenivå) särskilt inriktad mot fritidshem, samt att redovisa hur Rektorsprogrammet kan möta behovet av att rektor ska vara insatt i regleringar och förutsättningar rörande fritidshem.
  • Pedagogisk omsorg föreslås få en rad skärpningar av kraven på verksamhetens kvalitet och likvärdighet, bl.a. skärpta krav på personalens utbildning eller erfarenhet, kompetensutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och registerutdrag, samt ett förtydligande om att verksamheten ska förbereda barnen för fortsatt lärande i förskoleklass och grundskola. Man föreslår även en gradvis avveckling av pedagogisk omsorg som alternativ till förskolan genom att införa ett etableringsstopp. Kvalitetskraven och etableringsstoppen kan antingen införas båda samtidigt, eller endast kraven om kvalitet.

Lärarförbundets främsta krav har varit riktmärken för gruppstorlekar. Vi välkomnar därför förslaget om att införa nationella riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet. Idag är elevgrupperna i genomsnitt 38 elever och på många håll mycket större än så. Då blir det omöjligt för läraren i fritidshem att hinna se och följa varje elevs utveckling, och att bedriva en undervisning som ska vara situationsstyrd, upplevelse-baserad och grupporienterad samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

– Det är viktigt att staten sätter ned foten om hur stora elevgrupperna får bli och ger Skolverket i uppdrag att ta fram riktmärken. Under coronapandemin har en del lärare i fritidshem fått uppleva avsevärt mindre elevgrupper, och för första gången fått möjligheter att till fullo förverkliga och jobba i enlighet med uppdraget, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredningen har gjort ett stort och gediget arbete och landat i många viktiga slutsatser. Vi vet att de har varit ute och mött många lärare i fritidshem på studiebesök runtom i landet, och även inhämtat synpunkter från forskare inom fritidspedagogik. Budskapet de har nåtts av har varit väldigt samstämmigt om fritidshemmets utmaningar och vilka förändringar som krävs för att vända utvecklingen för att uppnå fritidshemmens potential för elevers lärande.

– Kvalitet kostar pengar. Fritidshemmen är i skriande behov av ökade resurser för att stärka såväl likvärdigheten som kvaliteten. Men det duger inte att bara omfördela medel från en redan underfinansierad skolverksamhet. Förstärkningar på en del av skolsystemet får inte innebära försämringar någon annanstans - det krävs nya pengar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här