Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

​Utredning ger ökade möjligheter till fjärrundervisning i modersmål

I förra veckan tog utbildningsminister Gustav Fridolin emot ett delbetänkande från utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Lärarförbundet välkomnar utredningen och vill ha ett mer renodlat regelverk för fjärrundervisning.

Den nya utredningen föreslår att fjärrundervisning ska tillåtas på entreprenad inom modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Det innebär att kommuner, landsting och enskilda huvudmän kan samarbeta för att elever ska få tillgång till undervisning i de språk där huvudmannen inte har en behörig lärare eller det inte finns tillräckligt många elever.

Ett renodlat regelverk

Lärarförbundet välkomnar att utredningen vill renodla regelverket och möjliggöra för alla olika typer av huvudmän att samarbeta och dela resurser genom fjärrundervisning. Den undervisning som ger bäst resultat är när läraren är fysiskt närvarande med eleverna. Det visar all forskning och utifrån lärares erfarenhet är det självklart. För ämnen som har ett litet, utspritt elevunderlag och få behöriga lärare, kan dock fjärrundervisning vara den lösning som gör att eleven kan få undervisning över huvud taget.

Regler försvårar samarbeten

Regleringen som infördes i skollagen förra året förbjöd vissa konstellationer av samarbeten, exempelvis mellan kommuner. Detta satte käppar i hjulet för välfungerande samarbeten där en kommun hade byggt upp ett språkcentrum som sålde sina tjänster till andra kommuner.

Regelverket gjorde att många skolledare hamnade i ett omöjligt dilemma då de tvingades välja mellan att bryta mot skollagen eller bryta mot elevens rätt till undervisning. Med utredningens förslag får de verktyg för att prioritera elevens lärande och bygga upp kvalitativa samarbeten.

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterade för ett år sedan att den möjlighet som fanns var att huvudmännen kunde anställa lärare från andra kommuner på timanställning för att kringgå reglerna om entreprenad. Lärarförbundet har dock varit kritiska eftersom detta riskerar att försämra villkoren för dessa lärare som inte får en heltidstjänst.

Lärarförbundet kräver legitimerade handledare

En del av regelverket för fjärrundervisning är att det ska finnas en handledare som är fysiskt närvarande med eleverna. Det finns dock ingen definition av handledarens roll och inga krav på utbildning. Handledaren vid fjärrundervisning får en oerhört viktig roll, och är ålagd kvalificerade uppgifter i att ge stöd till elever och fjärrläraren, bidra till kvaliteten i undervisningen och utöva tillsyn. Därutöver kommer handledaren, i sin funktion som närvarande och anställd vid elevens skolenhet, sannolikt att få en nyckelroll i att samarbeta med övriga lärare kring eleven och samverka mellan ämnen, lösa individanpassningar i undervisningen, underlätta den löpande formativa återkopplingen mellan fjärrlärare och eleverna, samt att upprätthålla skolans värdegrundsuppdrag, och säkra en god arbetsmiljö för eleverna. För Lärarförbundet är det utifrån alla dessa kvalificerade och centrala uppgifter uppenbart att handledaren måste vara en legitimerad lärare.

Nej till fjärrundervisning i svenska som andraspråk

Utredningen väljer samtidigt att i nuläget inte tillåta fjärrundervisning i svenska som andraspråk. Den betonar att undervisningen i svenska som andraspråk omfattar mer än 1/5 av skoltiden för en elev i grundskolan, och det finns ännu ingen forskning om effekterna av fjärrundervisning för svenska elevers lärande.

Lärarförbundet har förordat att fjärrundervisning i svenska som andraspråk inte ska tillåtas, så vi är mycket nöjda med utredningens slutsats. Svenska som andraspråk är ett så centralt ämne att den ansvariga läraren har en nyckelroll för hela elevens skolgång. Den läraren behöver finnas fysiskt närvarande för att bygga en god relation till eleven, se elevens utveckling och samarbeta nära med övriga lärare kring eleven.

Praktiknära forskning kring fjärrundervisning

Det pågår en försöksverksamhet där huvudmän kan ansöka om att få anordna fjärrundervisning i alla ämnen. Skolverket har i uppdrag att följa upp hur det fungerar, och det är viktigt att här ha en stark forskningsanknytning och att lärarprofessionen får bidra. Eftersom tidigare forskning visar att det finns ett behov av att utveckla och utvärdera digitala undervisningsformer, så har Lärarförbundet förordat en försöksverksamhet med olika former av fjärrundervisning som ska utvärderas vetenskapligt innan det kan införas i större skala.

Vad är nytt i utredningens förslag?

  • Alla huvudmän får överlämna undervisning på entreprenad
  • Alla aktörer får utföra undervisning på entreprenad med fysiskt närvarande lärare (kommun, landsting, enskild fysisk eller juridisk person)
  • Alla huvudmän får utföra fjärrundervisning på entreprenad (d.v.s. endast skolhuvudmän som har godkännande från Skolinspektionen)
  • Utredningens förslag gäller grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De nya reglerna kräver ändringar i skollagen som föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar