Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning är nyckeln till integration

För elevernas skull måste lärarna ha bra förutsättningar – en rimlig arbetsbelastning och rätt resurser.

För elevernas skull måste lärarna ha bra förutsättningar – en rimlig arbetsbelastning och rätt resurser.

Skolan och lärarna spelar en avgörande roll för nyanländas möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Därför måste lärarna få de bästa förutsättningarna för sitt uppdrag.Sverige tar emot många människor på flykt och lärarna har aldrig varit viktigare än nu för att klara samhällets utmaningar. Skillnaderna över landet är stora. Det finns skolor som står för en stor del av mottagandet samtidigt som det finns skolor och lärare som gärna skulle vara en del av att ge nyanlända elever en bra start i Sverige, men som inte fått möjligheten än.

Skolan är en viktig nyckel till en bra integration. För elevernas skull måste lärarna ha bra förutsättningar – en rimlig arbetsbelastning och rätt resurser. Om eleverna får det stöd de behöver och har rätt till, kan många fler lämna skolan med bättre resultat och självförtroende. Det är något hela samhället tjänar på.

Här är några av Lärarförbundets krav:

Sprid ansvaret mellan kommuner och skolor

Fler måste dela på ansvaret för mottagandet av nyanlända elever. Kommuner med höga skolresultat har stora möjligheter att erbjuda en bra skolgång. Även fristående skolor måste i större utsträckning ta emot nyanlända.

Inrätta samordningscentraler kring nyanlända elever

Öronmärk medel till kommunerna, för att kunna upprätta förvaltningsövergripande samordningscentraler kring mottagandet för kartläggning och placering av de nyanlända eleverna.

Säkerställ att resurser kommer fram

De statliga anslagen för nyanländas skolgång får inte fastna i den kommunala byråkratin. När nyanlända kommer till skolan måste det följa med resurser i form av tid och pengar. På sikt behöver resursfördelningen mellan och inom kommuner ses över, så att de skolor som har större utmaningar också får mer resurser för att kunna möta elevernas behov.

Rekrytera och behörighetskomplettera fler lärare

Den lärarbrist vi befinner oss i förvärras när eleverna blir ännu fler. Inte sällan handlar det om specialkompetens som saknas inom till exempel flerspråkighet och behörighet i SvA. Större utmaningar kräver fler lärare.

Ta tillvara nyanlända lärare
Tusentals utbildade lärare som dessutom är flerspråkiga kommer till Sverige. De måste snabbt få en kompletterande utbildning och handledning för att kunna börja undervisa.

Fler studiehandledare
Skapa en utbildning för studiehandledare på modersmålet.

Satsa på språkutvecklande arbetssätt

Modersmålet är avgörande för en bra skolgång, både här och nu och för integrationen på sikt. Det behövs satsningar på allt från fler modersmåls- och SvA-lärare samt SFI-lärare till studiehandledning på modersmålet och större kunskaper om språkutvecklande arbetssätt.

Anställ fler yrkeskategorier och utöka elevhälsan

Lärare måste få tid att vara lärare. Stötta därför lärarna med t ex lärarassistenter som kan avlasta i olika administrativa och praktiska frågor och komplettera med socialpedagoger som kan ta ett särskilt ansvar för elevernas sociala utveckling och ha tid för samarbete med lärare och elevhälsoteam. Det är också viktigt med en fungerande och utbyggd elevhälsa med psykologer, skolsköterskor och kuratorer. Skolvärdar kan också spela en viktig roll på många skolor.

Här hittar du också vad Lärarförbundets integrationspolitik säger när det gäller:

Förskolan och förskollärare

Förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Gymnasieskolan, språkintroduktion och gymnasielärarna.

Vuxenutbildning och SFI.

Modersmålslärarna.

Och vad vi tycker behöver göras för att kunna ta emot alla de nyanlända lärare och ge dem förutsättningar att snabbt komma i arbete i Sverige.

Läs debattartikeln "Anställ fler yrkeskategorier för att klara lärarbristen".

Läs mer om Gymnasielöftet, löftet till alla Sveriges unga och lärare.

  • Skapad 2015-11-23
Frågor & Svar