Lärarförbundet
Bli medlem

Tragedin i Trollhättan: Skolorna måste ges tillräckliga resurser för att hantera säkerhetsläget

Lärarförbundet hoppas att gårdagens händelse är en enskild tragedi i Sveriges skolhistoria. Men alla huvudmän måste ta tag i säkerhetsfrågor och frågor om hot och våld nu. Skolorna måste ges tillräckliga resurser för att hantera säkerhetsläget.

Ingen politiker kan ducka i frågan utan det måste tas på allvar. Skolattentat är en nationell fråga som nationella politiker måste hantera. Politikerna behöver bedöma situationen och dra lärdomar av det som har hänt. När analysen är gjord måste relevanta åtgärder vidtas.

Skolan är ingen allmän plats och lärare och elever har rätt till en säker och trygg miljö. Skolan är en plats för lärande och ska utomstående vistas där ska det ske under kontrollerade former. Rektor avgör vilka som har rätt att befinna sig i skolan.

Enligt både skollagen och arbetsmiljölagen ska skolhuvudmannen vidta alla de åtgärder som behövs för att skolan ska vara trygg och säker. Det är viktigt att verksamheten möjliggör för personalen att ha kontroll och överblick över skolans lokaler.

Det öppna samhället är en grundbult i vår demokrati på vilken också skolan vilar. Det får inte finnas en motsättning mellan den och mellan att alla elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Det förbyggande arbetet mot hot och våld, rasism och intolerans är helt avgörande.

Vi vet att det på den aktuella skolan i Trollhättan har funnits problematik med otrygghet och det är allvarligt att åtgärder inte har vidtagits tillräckligt snabbt. Men även om fullgod säkerhet finns på plats är enskilda gärningar som denna svåra att stoppa när de inträffar. Det krävs ett förebyggande arbete som hela samhället måste ta ansvar för.

  • Skapad 2015-10-23
Frågor & Svar