Lärarförbundet
Bli medlem

Tjänstepension – statligt anställd

Du som är statligt anställd får din kollektivavtalade pension genom avtalet PA 03. Ålderspensionen i PA 03 består av två avgiftsbestämda delar, individuell ålderspension och den så kallade Kåpan.

Individuell ålderspension

Den individuella ålderspensionen börjar du tjäna in vid 23 års ålder. Din arbetsgivare betalar en pensionsavgift som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du får själv välja hur din individuella ålderspension ska förvaltas.

Om du är född 1972 eller tidigare finns det en garanterad nivå för din individuella ålderspension. Vilken garanterad nivå som gäller för just dig beror på ditt födelseår, och framgår av tabellen Garanterad nivå (se bilaga). För att få maximal ersättning ska du dessutom kunna tillgodoräkna dig en tjänstetid på minst 30 år efter 28 års ålder.

Kåpan pensioner

För statligt anställda har pengarna att placerats i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i Kåpan Pensioner. Med återbetalningsskydd i din kollektivavtalade pension får dina efterlevande ut värdet av de inbetalade pensionsavgifterna vid dödsfall. I gengäld får du själv en något lägre pension än om du skulle välja bort återbetalningsskyddet.

Pensionsavgiften till Kåpan betalas av arbetsgivaren med 2 procent av lönen för alla anställda från 28 år. Kåpan pensioner förvaltar Kåpan (kompletterande ålderspension).

Om du haft en hög lön

Utöver de två avgiftsbestämda delarna, individuell ålderspension och Kåpan, består din pension dessutom av en förmånsbestämd pension om din årslön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det som ligger till grund för beräkningen av din förmånsbestämda pension är det så kallade pensionsunderlaget. Detta beräknas utifrån lönen de fem kalenderåren närmast före det år då du går i pension. Beroende på födelseår får du sedan en pension på 60–64,85 procent av den del av ditt pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vilken procentsats som tillämpas på just dig beror på ditt födelseår, och framgår av tabellen Nivå på förmånsbestämd ålderspension enligt PA 03 (se bilaga). För att få maximal ersättning ska du dessutom kunna tillgodoräkna dig en tjänstetid på minst 30 år efter 28 års ålder.

Alla statligt anställda har möjlighet att ansöka om delpension från 61 års ålder. Läs mer på sidan Pension på deltid.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2014-01-07
Frågor & Svar