Lärarförbundet
Bli medlem

Tillsynsansvar på förskolan - förbundsjurist Kirsi Piispanen reder ut begreppen

En förskola med hög pedagogisk kvalitet ger också en säkrare och tryggare förskola. Förbundsjurist Kirsi Piispanen reder ut begreppen kring förskollärares tillsynsansvar.

En säkrare och tryggare förskola ställer krav på goda förutsättningar och en miljö som både är stimulerande och säker. Här berättar förbundsjurist Kirsi Piispanen mer om vad tillsynsansvar innebär och var man drar gränserna för vem som ansvarar för vad.

Vilka krav ställer tillsynsansvaret på förskollärare?

- Tillsynsansvaret innebär en rätt och skyldighet att ingripa för att hindra att barn skadas eller att de själva skadar egendom eller andra personer, till exempel andra barn. Sedan måste tillsynsansvarets närmare innehåll i varje situation bedömas från fall till fall. Det ställs olika krav beroende på barnets ålder och mognad eller den miljö de vistas i. Till exempel ställs det höga krav på tillsyn under badhusbesök.

- Tillsynsansvaret behöver dock inte betyda att barnen i varje överblick är under ständig bevakning. I ett fall där ett sjuårigt barn hade skadat ett annat barn sa Högsta domstolen att det för barnens sunda utveckling är viktigt att de tidvis får sysselsätta sig utan närmare övervakning. Barnen får efterhand lära sig att ta ett större ansvar för vad de gör. Högsta domstolen betonade dock att barnen och deras föräldrar samtidigt hade befogade anspråk mot huvudmannen att denne såg till att miljön är säker och att tillsynen är betryggande.

Var börjar och slutar föräldrarnas och förskolans ansvar?

- När barnen vistas i förskolan tar förskolan över föräldrarnas tillsynsansvar. Dessutom har personalen i förskolan en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten i kommunen om de misstänker att ett barn far illa. Detta innebär ett slags utökat tillsynsansvar.

Ändrar legitimationen något vad gäller ansvaret?

- Min bedömning är att legitimation inte ändrar innebörden av tillsynsansvaret. Legitimation innebär dock ett ytterligare tydliggörande av att det är förskollärare som ansvarar för undervisningen.

Om jag är ensam förskollärare i mitt arbetslag, innebär mitt ansvar som förskollärare att jag också är ansvarig för vad barnskötare gör?

- Nej, varje anställd som utövar direkt tillsyn över barnet har också ett självständigt tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ska inte blandas ihop med ansvaret för undervisningen, det vill säga det pedagogiska ansvaret som beskrivs i läroplanen.

Vad gör jag om jag inte har förutsättningar att ta mitt ansvar för barnens säkerhet?

- Om det är en akut situation som innebär fara för barnets säkerhet måste förskolläraren vidta åtgärder omedelbart. Vilka åtgärder som krävs beror självklart på situationen. Därpå bör förskolläraren kontakta sin chef och Lärarförbundet och berätta om situationen. En situation som inte är akut kan lösas genom att förskolläraren i förväg kontaktar chefen och Lärarförbundet för att få bristerna åtgärdade och för att diskutera vilka metoder som måste tillgripas.

Var går gränsen mellan förskolechefens och förskollärarnas ansvar?

- Huvudmannen har det yttersta ansvaret både för att barnen erbjuds en god miljö och för arbetsmiljön i stort. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet, samt ansvarar för förskolans inre organisation. Förskolläraren ansvar för undervisningen. Beroende på omständigheterna kan ansvaret för bristande tillsyn ligga på huvudmannen, förskolechefen och/eller förskolläraren. Förskolans huvudman tillsammans med förskolechefen och personalen har skyldighet att planera verksamheten och skapa rutiner för att garantera en säker tillsyn. Det ställer krav på att förskolan har ett system för att identifiera, upptäcka och förebygga samt åtgärda säkerhetsbrister.

Kan man använda arbetsmiljölagen i förskolan trots att barnen inte omfattas?

- Förskolebarnen skyddas endast indirekt av arbetsmiljölagen. Om säkerhetsbristerna påverkar de anställas arbetsmiljö kan åtgärder vidtas enligt arbetsmiljölagen.

Vad gör förbundet i frågan?

- Förskolläraren saknar idag ett generellt gällande regelverk för att snabbt få tillstånd en förbättring av barnens arbetsmiljö. Detta måste rättas till så att en trygg miljö för barnen kan säkerställas. Förskollärarna ska känna att de har möjlighet att anmäla brister i verksamheten och att deras bedömningar också vägs in och påverkar beslut.

Lärarförbundet anser att en förskola med hög pedagogisk kvalitet också ger en säkrare och tryggare förskola. Det ställer krav på goda förutsättningar och en miljö som både är stimulerande och säker.

  • Skapad 2012-11-28
  • Uppdaterad 2019-08-29
Frågor & Svar