Lärarförbundet
Bli medlem

Till dig som fick sänkt pension 2018

Du som är född 1937 eller tidigare och gick i pension från en kommunal arbetsgivare, omfattas av äldre pensionsavtal.

I början av 2018 fick många som omfattas av äldre avtal en sänkt pension från KPA eller Skandia. Detta gällde även den som var yngre och som fått sjukersättning före 1998 och därför fortfarande omfattas av äldre pensionsavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna kom då överens om att pensionsnivåerna skulle återställas till 2017 års nivå, vilket också har skett. Överenskommelsen innebar också att man tillsammans skulle hitta en lösning som gör att pensionerna blir mer stabila och inte sänks på detta sätt igen. Den lösningen är nu klar. Principen är att tjänstepensionen framöver aldrig kan sänkas.

Hur beräknas tjänstepension från de äldre avtalen från 2019 och framåt?

Din tjänstepension kan från 2019 och framåt aldrig bli lägre än den nivå du får i december 2018 (inklusive tillägget som återställde din pension till 2017 års nivå). Denna nivå kommer årligen att räknas upp med förändringen av prisbeloppet från och med 2019.

Överenskommelsen innehåller även en ”säkerhetsventil”. Om tjänstepensionen någon gång framöver skulle ha blivit bättre med de tidigare reglerna, så kommer den nivån att betalas ut istället.

Denna princip kommer att gälla framöver, det vill säga att tjänstepensionen kan höjas men inte sänkas.

När får jag veta vilken tjänstepension jag får 2019?

Besked om det kommer att skickas ut i januari 2019 från KPA eller Skandia.

Om jag vill veta mer?

OFR, den förhandlingsorganisation som Lärarförbundet ingår i, har tagit fram utförligare information som du hittar här.

Vid frågor, hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.

  • Skapad 2018-01-18
  • Uppdaterad 2018-11-06
Frågor & Svar