Lärarförbundet
Bli medlem

Tidigare betyg - ger inte en bättre skola

Alliansen säger nu att de tänker köra över regeringens förslag och införa betyg från årskurs 4 under våren 2015. Men motståndet är hårt, inte minst från Lärarförbundet, som vid upprepade tillfällen har markerat att lärarna inte behöver ett nytt betygsystem.

I höstats skickade Alliansen ett utredningsförslag, om att införa betyg från årskurs 4, istället för som nu årskurs 6. När remissvaren nu sammanställs framgår det att av de 44 svar som inkom har 34 ställt sig negativa till förslaget. Bland dem finns förutom Lärarförbundet även Skolinspektionen, Skolverket och lärosäten.

Invändningarna handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg från årskurs 6, ännu inte studerats samt att fokus bör läggas på att få mer tid till de elever som är i behov av särskilt stöd.

- Det stora problemet för lärarna är att få förutsättningar för att ge stöd, säger Lars Svensson, utredare på Lärarförbundet.

Nytt betygssystem får lågt stöd av lärarna

Lärarförbundet har vid flera tillfällen påpekat att tidigare betyg är ett resursslöseri, som ger lärarna ännu mindre tid för undervisningen. Stödet för tidigare betyg är även lågt inom lärarkåren. En undersökning från 2014 visar att endast en procent anser att tidigare betyg är den viktigaste åtgärden för att ta skolan framåt.

Våra förslag – istället för tidigare betyg

Istället för att det tillförs nya krav och mer detaljstyrning inom området vill Lärarförbundets att det tillförs kunskaper, resurser och kompetens.

  • Fortsätt utveckla Skolverkets bedömningsmaterial i samarbete med professionen. Lärarförbundet ser också gärna att det utarbetas frivilliga diagnostiska prov som lärarna kan använda vid olika tidpunkter i lärandet.
  • Minska klasserna i grundskolans tidigare år, speciellt i skolor med socioekonomiskt ogynnsamma förhållanden.
  • Fler speciallärare/specialpedagoger
  • Gör en systematisk insamling och utvärdering av goda praktiker (beprövad erfarenhet) inom området.
  • Gör praktiknära forskning inom området, försöksverksamheter tillsammans med akademin.
  • Inrätta ett statligt kompetensutvecklingscentra för lärare och skolledare för att bland annat ge fördjupningskurser kring tidig läs- och matematikinlärning.
  • Ett skolforskningsinstitut kan bli en viktig del i att stärka lärarprofessionens kunskapsbas, bland annat i frågor som rör insatser för elever i behov av särskilt stöd.
  • Skapad 2015-01-09
Frågor & Svar