Lärarförbundet
Bli medlem

Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare

Har du som förskollärare tillräcklig koll på din tid för planering, ditt schema och ditt uppdrag? Utifrån förskollärarens utökade uppdrag behöver vi förklara vilka förutsättningar det kräver och varför.

Förskollärares uppdrag

Förskollärares huvudsakliga uppdrag är undervisning. Därutöver har förskollärare som medverkar i VFU eller som mentorer ett tydligt kollegialt uppdrag.

Förskollärare måste ges tid och förutsättningar att ta sitt pedagogiska ansvar. För att uppdragen ska kunna genomföras behöver varje förskollärare pedagogisk utvecklingstid, både individuellt och kollegialt tillsammans med andra förskollärare.

Hur organiseras arbetet på din förskola? Hur syns det att du är förskollärare? Har du ett individuellt schema där ditt uppdrag är tydligt?

Saknas dessa förutsättningar behöver du kunna visa det genom att beskriva hur din dag ser ut och vad du inte hinner med. Det gör det lättare att förändra genom diskussion med din förskolechef och dina kollegor.

Undervisning

I skollagens § 3 definieras vad som menas med undervisning:

”Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”

Förskollärare har ett pedagogiskt perspektiv på allt arbete som görs tillsammans med barnen. Det handlar om planerade pedagogiska aktiviteter och situationer men också om det förhållningssätt i all verksamhet med barngruppen som förskolläraren ansvarar för.

Tid för planering, reflektion och utveckling

Enligt skollagen har legitimerade förskollärare ansvaret för undervisningen, det vill säga det pedagogiska innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Med utgångspunkt från läraruppdraget i förskolan ska planeringen av arbetstiden utgå från och spegla varje enskild förskollärares ansvar och uppdrag.

Med tid för planering, reflektion och utveckling menar vi tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen, på kort och lång sikt. Det kan bland annat innehålla:

  • Uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen genom planering, för-/efterarbete, dokumentation, reflektion och analys.
  • Kompetensutveckling - läsa forskning, delta i fortbildning, kollegialt lärande.

Detta ska genomsyra verksamheten kontinuerligt och systematiskt. Därför behöver pedagogisk utvecklingstid schemaläggas flera gånger i veckan och på olika sätt.

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande sker när förskollärare genom samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen och sin profession.

En viktig framgångsfaktor är att förskollärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter och på andra sätt kritiskt granska sitt eget och varandras arbete. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning och för en utveckling av professionen.

Stora förändringar har ökat förskolans behov av kompetensutveckling för att möta det förändrade uppdraget. Skolinspektionen, Skolverket och forskare pekar på att kvalitetsskillnaden mellan förskolor ökar samt att förskollärare definierar sitt uppdrag på olika sätt. Genom att träffa andra lärare för att tolka, diskutera och reflektera över uppdraget skapas förutsättningar för lärande och utveckling för barnen och verksamheten.

Kollegialt lärande sker också inom arbetslaget, som kan bestå av fler personalkategorier. Där ansvarar förskollärare till exempel för arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen och förskolans kvalitet.

Övriga arbetsuppgifter

En förskollärare har fler återkommande arbetsuppgifter som ska hinnas med under arbetstiden. Förutom arbetet i barngrupp och arbetet kring undervisningen innehåller arbetsveckan vad vi här kallar ”övriga arbetsuppgifter”. Sådana finns inom alla professioner men strävan är att de ska ta så liten del av arbetstiden som möjligt så att tiden kan ägnas åt undervisning och det arbete som gör undervisningen bra.

Tid behöver planeras för de ”övriga arbetsuppgifter” du ändå har, som kontakt med kollegor och föräldrar, mejlbevakning, arbetsplatsträffar och annat ”som händer”, till exempel tillbudsrapportering.

Förskollärare bör däremot inte arbeta med disk, matlagning, städning, vikarieanskaffning och liknande. Förskollärare ska utgå från vad som anges i kollektivavtalet. Det går ut över undervisningen.

Uppgifterna och omfattningen varierar förstås. Beskriv det som sker i just din verksamhet.

Uppdragsdialog

För att kunna sätta upp mål för verksamheten, för den enskilda förskolläraren, och för att kunna planera realistiskt behöver uppdrag och förväntningar vara tydliga för alla.

Skollag och läroplan ställer krav, både på arbetsgivaren och den enskilde förskolläraren men arbetsgivaren ger förutsättningar för verksamheten och fördelar arbetsuppgifter.

Därför är samtal (till exempel utvecklings- och medarbetarsamtal) om vad som förväntas på er förskola och av just dig en nödvändig förutsättning för en bra verksamhet och en god arbetsmiljö.

Förskollärares förutsättningar

Ett schema eller en planering som inte omfattar alla arbetsuppgifter ger lätt intryck av att det finns gott om tid för andra arbetsuppgifter. Det ger en illusion av att det finns tid för paus, att närvarorapporteringen kan hinnas med eller att du som förskollärare har tid att städa eller diska efter mellanmålet. Alla arbetsuppgifter och sådant som tar tid utan att egentligen vara arbetsuppgifter behöver synliggöras för att tidplaneringen ska hålla.

Fokusera på att planera för en organisation med god arbetsmiljö, där allas kompetens används på rätt sätt hellre än att lösa varje situation för sig genom punktinsatser. Hur man kommer tillrätta med en planering som inte går ihop beror på förutsättningarna som ges.

Kommentarer:

Jayne
Jayne K Blomgren

Vad gäller i f klass?

  • Skapad 2015-01-19 18:18
Jayne

Om Jayne K Blomgren

Hej, jag är förskollärare och arbetar nu som bitr förskolechef i Malmö.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här