Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Studieförbunden - sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundets nuvarande kollektivavtal med Studieförbunden (före detta Folkbildningsförbundet) är treårigt och gäller fram till och med den 31 augusti 2020.

Lärarförbundet har tecknat ett treårigt kollektivavtal med Studieförbunden (före detta Folkbildningsförbundet). Avtalet gäller från och med 1 september 2017 till och med 31 augusti 2020.

Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Studieförbunden omfattas av det nya kollektivavtalet.

Efter förhandlingar under augusti och september månad har Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd den 16 oktober träffat ett treårigt kollektivavtal med Studieförbunden. Arbetsgivarparten har förhandlat med Lärarnas samverkansråd via arbetsgivarorganisationen IDEA.

I många år har lönefrågan för ledare och lärare inom Studieförbunden varit den stora frågan för Lärarförbundet i förhandlingar med Studieförbunden. Det är med stor frustration vi kan konstatera att det inte heller denna gång har gått att få gehör för de extra satsningar som måste göras på ledares och lärares löner inom Studieförbunden. Avtalet ger samma löneökningstakt som arbetsmarknaden i stort – vi vill mer.

Avtalsperiod

Överenskommelsen är treårig och gäller från den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020.

Lön

Löneavtalet innebär - lägst 2,1 % för 2017, lägst 2,2 % för 2018 och lägst 2,2 % för 2019 – för tillsvidareanställda ledare och lärare samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader eller mer (dock ej objektsanställda). Den siffersatta lägstanivån utgör inte någon individgaranti utan lönen fastställs i lokala revisionsförhandlingar. I det fall lokal arbetstagarorganisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda och timanställda cirkelledare och lärare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löneökningen av en individgaranti motsvarande de ovan nämnda utfallen. Lägsta timlön för objektanställda är 168 kr/ timme.

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2017 och lönerevision ska genomföras från och med den 1 september varje år.

Villkorsavtalet

Den särskilda fortbildningsersättningen på 440 kr höjs till 449 kr år 2017, 459 kr år 2018 och 469 kr år 2019.

Möjlighet till särskild anställningsform på visstid för arbetstagare som fyllt 65 år utgår från avtalet.

Arbetsmiljö

Under avtalsperioden ska ett partsgemensamt informationsmaterial kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö utarbetas.

Möjligheten till central konsultation i frågor rörande ledares och lärares arbetsmiljö inrättas och genomförs vid lokal parts förfrågan.

Avtalsrörelse 2020

Den 31 augusti löper kollektivavtalet med studieförbunden ut. Därför börjar vi förbereda oss på avtalsrörelsen 2020.

Har du frågor om processen - kontakta ansvarig ombudsman Mardjan Dubois, mardjan.dubois@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här