Lärarförbundet
Bli medlem

Stödfunktioner och lärarassistenter

 Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion.

Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion.

Lärarförbundet ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare och förskollärare i alla skolformer kan avlastas beroende på en alltmer ohållbar arbetssituation. Lärarbristen är mycket omfattande och det behövs insatser för att renodla läraruppdraget för verksamma lärare.

Ett sätt är att tillföra skolan och förskolan olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns i respektive verksamhet.

Stödfunktioner ska främja en god arbetsmiljö och komplettera läraren, lärarens arbetstid ska användas för sitt kärnuppdrag. Stödfunktionerna bör därför hantera sådant som administrativa och vissa sociala uppgifter som inte inskränker på lärarnas undervisning och uppdrag.

Lärarassistenter och andra som är anställda som stödfunktioner behöver få rätt förutsättningar för att avlasta och komplettera lärare. Det är viktigt att denna personal har relevant kunskap om skolans organisation och ansvar för att smidigare kunna komma in i arbetslaget och för att undvika att lärare får en allt mer handledande funktion. Annars riskerar personalförstärkningen att motverka sitt syfte. Vilka formella kvalifikationer som behövs faller inom rektorns ansvarsområde.

Lärarförbundet slår noga vakt om att införande av lärarassistenter varken får leda till att legitimerade lärare får agera handledare till denna yrkeskategori och därmed minska sin egen tid till sitt kärnuppdrag, eller få utökad undervisningstid, med ursäkt att man avlastats andra arbetsuppgifter. Inget av detta är acceptabelt och det skulle verka kontraproduktivt, då målet att minska lärares arbetsbelastning helt skulle förbigås. Stödfunktionernas avlastning ska ge tid för planering, utveckling och kollegialt lärande.

Skolverket ska arbeta fram nationella riktlinjer och stödmaterial för stödfunktioners uppdrag. Lärarförbundet menar att dessa inte bör inte innehålla detaljer om arbetsuppgifter, eftersom skolledarna måste ha mandat att arbetsleda och fördela arbetsuppgifter utifrån lokala behov. Behoven skiljer sig så avsevärt mellan de olika skolformerna. Däremot bör riktlinjerna innehålla en avgränsning mot lärarens ansvar och uppdrag.

Lärarförbundet anser att det behövs en kortare utbildning för lärarassistenter som tydligt avgränsas mot lärarnas ansvar för undervisning. Utbildningen bör utformas så att de som gått den, kan utföra administrativa och sociala arbetsuppgifter.

När lärarbristen driver utvecklingen av andra yrkesgrupper inom skolan ökar även behovet av tydlighet mellan lärarrollen och övriga yrkesgrupper. Ett professionsprogram med tydlig yrkesutveckling under hela lärarkarriären behöver därför också komma på plats.

  • Skapad 2020-01-22
  • Uppdaterad 2020-01-22
Frågor & Svar