Lärarförbundet
Bli medlem

Statliga pengar höjer lärarnas löner

Regeringen satsar på att höja lärarnas löner. Regeringens budgetpropositionen för 2016 antogs av riksdagen den 17 december 2015. Det kommer att införas ett statligt stöd på 3 miljarder kronor årligen för att höja lärares löner.

Att staten ska ta ett större ansvar för lärarlönerna har länge varit ett krav från Lärarförbundet. I somras lanserade statsminister Stefan Löfven i Almedalen ett statligt stöd på 3 miljarder kronor årligen för att höja lärares löner.

60 000 lärare får 3 000 kronor var

Satsningen innebär att cirka 60 000 lärare får en löneförhöjning på i genomsnitt 3 000 kronor. Huvudmännen, kommuner och privata skolor, kan välja att ge ett lägre belopp (lägst 2500 kronor) till fler lärare eller ett högre till färre (högst 3 500 kronor).

Hur mycket pengar varje huvudman har att fördela bestäms av hur många elever som finns i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola (och motsvarande skolformer).

Höja statusen

De lärare som ska kunna få del av pengarna ska ta ett särskilt ansvar och uppfylla ett antal kriterier. Syftet med förslaget är att bidra till att höja statusen och attraktiviteten i läraryrket och i förlängningen därmed höja kunskapsresultaten i skolan.

För att få del av pengarna ska läraren uppfylla åtminstone ett av följande kriterier:

  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

De lärare som omfattas ska få dessa pengar utöver de pengar som de ges i de ordinarie löneöversynerna.

De här omfattas av lönesatsningen

Följande yrkeskategorier omfattas av statens lärarlönesatsning:

Lärare i gymnasieskolan

Enligt regeringens förslag till förordning för lärarlönesatsningen ska lärare i gymnasieskolan med lärarlegitimation och som arbetar i gymnasieskolan omfattas, men ”därutöver jämställs vissa anställda med legitimerade lärare, t.ex. icke legitimerade yrkeslärare och modersmålslärare i de skolformer som är aktuella och som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare”.

Grundskollärare (plus förskollärare i grundskolan) (inkl sameskolan) och specialpedagoger/speciallärare

Enligt regeringens förslag till förordning för lärarlönesatsningen ska lärare med lärarlegitimation som arbetar i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller specialskola omfattas. Även vissa andra lärare jämställs i förordningen med legitimerade lärare, t.ex. … "modersmålslärare i de skolformer som är aktuella och som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare”. Även legitimerade förskollärare i förskoleklass omfattas helt av reformen.

Förskollärare

Legitimerade förskollärare som arbetar i förskola kan omfattas av reformen. De förskollärare och lärare som arbetar i förskoleklass omfattas helt av reformen.

För att förskollärare i förskolan ska kunna omfattas måste huvudmannen även driva någon av de bidragsberättigade skolformerna (exempelvis grundskola) eftersom det är eleverna i dessa som ger del av pengarna. Då kan huvudmannen använda maximalt 10 procent av medlen till förskollärare i förskola och fritidspedagoger.

Lärare i fritidshem/fritidspedagoger

Legitimerade lärare i fritidshem som arbetar i fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola omfattas av satsningen oavsett om de arbetar enbart i fritidshem eller också i andra skolformer.

Den som har en utbildning som fritidspedagog eller motsvarande, men som inte uppfyller kraven för legitimation, och som arbetar i förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, sameskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan omfattas.

För att fritidspedagoger ska kunna omfattas krävs det att huvudmannen driver någon av de bidragsberättigade skolformerna (exempelvis grundskola) eftersom det är eleverna i dessa som ger del av pengarna. Då kan huvudmannen använda maximalt 10 procent av medlen till förskola och fritidshem.

  • Skapad 2015-11-10
  • Uppdaterad 2015-11-17
Frågor & Svar