Lärarförbundet
Bli medlem

Skyddsombudets roll

Det är viktigt för alla anställda att arbetsmiljön är bra. Som skyddsombud har du ett mycket viktigt uppdrag och som facklig förtroendeman spelar du en stor roll i synliggörandet av Lärarförbundet.

Skyddsombud ska enligt lag finnas på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Kanske är du ensamt ombud för Lärarförbundet på din arbetsplats? Kanske finns det också ett arbetsplatsombud som du kan samarbeta med? Ni kan då också utses som ersättare för varandra.

Lagar som reglerar

Det är arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som reglerar både din roll som skyddsombud och arbetsgivarens ansvar. Där anges hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, hur den fysiska och psykiska miljön ska vara utformad och hur parterna ska samverka. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns också regler om arbetsmiljön och om att alla anställda behöver involveras.

Dessutom har du rättigheter enligt förtroendemannalagen, precis som andra ombud.

Som skyddsombud är du de anställdas företrädare och ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och dess arbetsmiljöföreskrifter.

Du ska ha utbildning i arbetsmiljöfrågor och har också speciella befogenheter. Arbetsgivaren ska se till så att du får utbildning och fortlöpande information. En arbetsgivare som hindar skyddsombudet i sitt uppdrag kan bli skadeståndsskyldig.

Ditt uppdrag som skyddsombud

Inom skyddsområdet har du särskilda befogenheter. Bland annat ingår det i uppdraget att

  • verka för en tillfredställande arbetsmiljö och begära arbetsmiljöförbättringar.
  • vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.
  • delta i skyddsrond, skyddskommitté och i upprättande av handlingsplaner.
  • direkt påkalla behandling av en arbetsmiljöfråga i skyddskommitté. Läs mer om hur det kan gå till här!

Som skyddsombud ska du därför ha ett fastställt skyddsområde. Det kan till exempel vara din förskola eller skola. Inom ditt skyddsområde ska du bevaka arbetsmiljön för alla anställda inom skyddsområdet. Finns det flera skyddsombud inom skyddsområdet ska ni samordna ert arbete.

Nyfiken på att bli skyddsombud

Lärarförbundet har 15 000 arbetsplats- och skyddsombud runt om i Sverige, och vi behöver fler! Läs mer här!

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2019-08-28
Frågor & Svar