Lärarförbundet
Bli medlem

Skyddsombudet – din företrädare i arbetsmiljöfrågor

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.

Ditt skyddsombud kan lyfta problem i arbetsmiljön och ställa formella krav på att arbetsgivaren gör något åt dessa. Om arbetsgivaren inte hörsammar kraven kan skyddsombudet ta dem vidare till antingen Arbetsmiljöverket eller till skyddskommittén. Då bör skyddsombudet ta stöd av huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud.

Skyddsombudet ska få utbildning i arbetsmiljöfrågor och har speciella befogenheter, till exempel att begära åtgärder och få ett skyndsamt svar av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska också se till att skyddsombudet får fortlöpande information. Skyddsombudet har rätt till ledighet för sitt uppdrag och får inte hindras i sitt arbete.

Skyddsombudets uppgifter

Andra uppgifter för skyddsombudet är att

  • delta i planering av lokaler, arbetsmetoder, arbetsorganisation med mera.
  • bevaka att arbetsgivaren har en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
  • bevaka att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • delta i regelbundna skyddsronder.
  • begära åtgärder av arbetsgivaren, både långsiktigt och i akuta situationer.

För att kunna göra detta har skyddsombudet rätt att tidigt få information när något är i görningen.

Påverka genom skyddsombudet

Skyddsombudets viktigaste tillgång är kollegorna. Stötta därför skyddsombudet med beskrivningar, idéer och förankringsarbete, och för en dialog på arbetsplatsen om hälsoaspekterna av verksamheten.

Berätta för ert skyddsombud om era önskemål och kom med idéer till förbättringar. Ta upp frågorna på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper.

Du som enskild lärare kan också be skyddsombudet att vara med när du ska prata med arbetsgivaren i en fråga, om du tycker att det är svårt att göra det på egen hand.

Så här utses skyddsombudet

Skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Det är arbetskamraterna som föreslår personer på arbetsplatsen och Lärarförbundets avdelning som utser skyddsombud för tre år i taget. Oftast har Lärarförbundet egna skyddsombud, men ibland samverkar vi med något annat fackförbund. Lärarförbundet utser av juridiska skäl i princip bara egna medlemmar som skyddsombud.

Olika skyddsombud

Det finns ett par olika nivåer av skyddsombud, med lite olika roller: skyddsombud, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud. Vanligt lokalt skyddsombud är man för sin arbetsplats.

Bland skyddsombuden utser Lärarförbundets lokalavdelning ett eller flera huvudskyddsombud för att samordna skyddsombuden.

Huvudskyddsombuden representerar ofta medlemmar i en skyddskommitté, tar del av olika arbetsmiljöundersökningar och föreslår åtgärder. Huvudskyddsombudet har ofta nätverk av andra huvudskyddsombud och experter på Lärarförbundet som kan hjälpa till med faktaunderlag, lösningsförslag och annat.

Utöver dessa finns regionala skyddsombud, som jobbar med arbetsmiljön i privat sektor, där vi har medlemmar men det saknas skyddskommitté. De kommer på besök på arbetsplatsen, eller håller kontakt med arbetsgivare och medlemmar samt ombud. Dessa är oftast erfarna och kunniga skyddsombud med förankring i avdelningen.

Påverka i arbetsmiljöfrågor

En förutsättning för att skyddsombudet ska kunna göra ett bra jobb är att ni tillsammans på arbetsplatsen har en dialog om verksamhetens hälsoaspekter. Ni måste tala om era önskemål och komma med idéer till förbättringar. Ta upp frågorna på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper . Du som enskild kan också be skyddsombudet att vara med när du ska prata med arbetsgivaren i en fråga om du tycker att det är svårt att göra det på egen hand.

Så agerar skyddsombudet

Om arbetsgivaren uppmärksammas på problem, men inte tar tag i dem inom rimlig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket i distriktet. Men först bör skyddsombudet kontakta Lärarförbundets lokalavdelningsstyrelse.

Avdelningsstyrelsen

Styrelsen för din avdelning har ett övergripande ansvar för att organisationen fungerar, för att enskilda medlemmar och arbetsplatser får stöd när de behöver det.

  • Skapad 2013-11-15
  • Uppdaterad 2018-05-17
Frågor & Svar