Lärarförbundet
Bli medlem

Skolor får bättre elevresultat om arbetsmiljön förbättras

Dålig arbetsmiljö sätter sina spår i elevernas resultat, skrev Lärarförbundet tillsammans med Sveriges elevkårer i en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 29 juni 2013. Slutsatsen bygger på rapporten ”Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”.

Förra veckan avslutades läsåret och ännu ett skolår var till ända. För eleverna väntar en välförtjänt ledighet och sommar. Vid skolavslutningen kom betygen där elevernas kunskaper och resultat sätts under lupp. Återigen präglas diskussionerna av resultaten i skolan.

I dessa diskussioner glöms ofta en av de viktigaste faktorerna bakom skolans resultat bort – hälsan. En faktor som självklart borde vägas in, men som sorgligt nog ofta lyst med sin frånvaro. I vår nya rapport Bra arbetsmiljö höjer elevernas resultat kan vi påvisa att där lärare har högre sjuktal blir också resultaten sämre.

Ingen slump

Vi kan konstatera att detta inte är en slump: i kommuner med lägre sjuktal lyssnar ledningen i större utsträckning på sina medarbetare – rektorer, lärare och elever – och tar större hänsyn till deras synpunkter än vad som görs i kommuner med höga sjuktal. Hur många av de kommunalt anställda som är sjuka i olika kommuner varierar stort. Det beror till stor del på skillnader i arbetsmiljön. När hänsyn tagits till socioekonomiska förklaringar som föräldrars utbildningsnivå framträder ett klart och statistiskt säkerställt samband mellan elevresultaten och lärares sjuktal.

För varje procentenhet som lärarnas sjuktal ökar i en kommun minskar meritvärdet i årskurs 9 med 1,4 poäng. Samtidigt har en dryg halv procentenhet färre 20-åringar slutfört gymnasiet.

Arbetsmiljön påverkar eleverna

Vi vet att eleverna påverkas av arbetsmiljön – tjejer blir stressade och killar slås ut. Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan är mer än var tredje elev i gymnasieskolan stressad – bland flickorna så mycket som varannan. Samtidigt toppar lärarna som yrkesgrupp mätning efter mätning gällande stress och arbetsbelastning. Några exempel är TCO:s Stressbarometer och tidningen Du och Jobbets undersökning om vilka yrken belastningen ökat mest i. Lärares och elevers psykosociala arbetsmiljöproblem går hand i hand.

För att förstå sambandet mellan sjuktal och resultat ställdes i en kompletterande undersökning frågor om arbetsmiljö, attityder och ansvar till rektorer, skyddsombud och elevrepresentanter i gymnasieskolan i några kommuner med hög respektive låg sjukfrånvaro. Elever, lärare och rektorer fick ge exempel på vad som påverkar arbetsmiljön och hur de blev bemötta. Resultatet är slående: problemen är likartade, men i kommuner med lägre sjuktal tar ledningen i större utsträckning hänsyn till personalens synpunkter.

Del av lösningen

Elevernas resultat och hälsa är beroende av om de studerar i en kommun som väljer att lyssna och lita på sina medarbetare – elever, lärare och skolledare. God arbetsmiljö är en del av lösningen på skolans problem.

Här presenterar vi därför fem konkreta förslag till dig som är chef, friskoleägare eller skolpolitiker.

  • Lyssna på elever, lärare och rektorer. Våra undersökningar visar att såväl hälsa som resultat är bättre när kritik och idéer uppmuntras och ledningen aktivt löser uppkomna problem.
  • Bygg en välfungerande organisation för samtal om arbetsmiljön. Gemensamma diskussioner, utvecklings- och medarbetarsamtal präglade av ömsesidighet behövs. Systematiskt arbetsmiljöarbete där kända problem genomlyses och åtgärdas är nödvändiga.
  • Organisera arbetet så att arbetsbelastningen blir jämn och rimlig. Identifiera arbetstoppar och ge förutsättningar och stöd för denna planering.
  • Låt elevers, lärares och skolledares hälsa väga tungt i allt beslutsfattande. Det måste få vara viktigt att medarbetare och elever är friska, såväl av mänskliga som ekonomiska skäl.
  • Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus. När arbetsmängden anpassas efter individens förmåga undviks sjukskrivningar och skolmisslyckanden.

Allt detta är fullt möjligt här och nu – det handlar om ledarskap, prioritering och agerande.

Mattias Hallberg

Ordförande för Sveriges elevkårer

Eva-Lis Sirén

Ordförande för Lärarförbundet

  • Skapad 2013-06-29
  • Uppdaterad 2014-01-20
Frågor & Svar