Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbetsmiljöarbete: Skyddsrond

Skyddsrond är en vanlig undersökningsmetod i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Samverka med dina medarbetare, personalens skyddsombud (från och med årskurs 7) och elevskyddsombuden om när och hur skyddsronderna ska genomföras.

En skyddsrond kan genomföras vid ett möte, eller genom att man tillsammans går runt på skolan, eller som en kombination av sammanträde och rundvandring på arbetsplatsen. Skyddsronden kan omfatta hela arbetsmiljön eller någon i förväg utvald del av den, till exempel med inriktning på psykosociala förhållanden på skolan/förskolan eller med trygghet och säkerhet som tema.

1-2 tillfällen per läsår

Det som är mest angeläget att undersöka bör sättas i fokus för skyddsronden. En skyddsrond bör genomföras vid 1-2 tillfällen under ett läsår. När skyddsronderna ska genomföras, och eventuella teman för ronderna, kan du samverka med personalens skyddsombud, elevskyddsombuden och dina medarbetare om i samband med att årsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram.

Bör ingå i årsplaneringen

Poängen med att skyddsronderna finns med i årsplaneringen är att berörda ges möjlighet att förbereda sig i god tid. Skyddsronden ska kanske föregås av en enkätundersökning bland personal och elever, elevskyddsombuden kan vilja träffa eleverna för att undersöka hur de uppfattar skolans utbildningsmiljö, fackliga företrädare kan vilja träffa sina medlemmar för att inhämta synpunkter kring arbetsmiljön, arbetsplatsträffen kan ge viktig input till kommande skyddsrond etc. Skyddsronden får därigenom bättre förutsättningar att genomföras med kvalitet och effektivitet.

Tänk på att även kalla annan personal till skyddsrond om behov finns. Vilka som bör kallas hänger ihop med inriktningen på skyddsronden. Det kan handla om personer som har ansvar för fastigheten, lokalvård, vaktmästeri, representant från elevhälsoteamet, skolköket etc.

Dokumentera skyddsronden

En skyddsrond ska dokumenteras. Du kan med fördel använda standardblanketter eller skriva eget protokoll, vilket dock förmodligen är mer tidskrävande. Risker för ohälsa och olycksfall som framkommer vid skyddsronden ska riskbedömas, om de är allvarliga eller inte. Allvarliga risker ska åtgärdas först och omedelbart. Det som inte kan åtgärdas omedelbart eller inom de närmaste dagarna, ska skrivas in i en handlingsplan som tydliggör vilka åtgärder som ska genomföras, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Kom ihåg att kontrollera att åtgärderna har varit tillräckliga för att undanröja fara för ohälsa och olycksfall.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här