Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbetsmiljöarbete: Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Innan du som rektor eller förskolechef fattar beslut om en förändring i verksamheten, ska en riskbedömning kring följderna för arbetsmiljön göras.

Kravet på riskbedömning regleras bland annat i § 8 AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete:

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

De ändringar som enligt Arbetsmiljöverket kan avses är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen.

Riskbedömningen ska göras i samverkan med skolans eller förskolans skyddsombud, och det är även lämpligt att samtidigt kalla de fackliga organisationernas arbetsplatsombud och elevskyddsombud (från och med år 7) att delta. En huvudregel är att den eller de som kommer att beröras av en förändring, också ska ges möjlighet att komma till tals vid en riskbedömning, direkt eller via fackliga företrädare. Skyddsombudet ska alltid ges möjlighet att delta.

Dokumentera riskbedömningen

En riskbedömning ska dokumenteras. Hör med personalfunktionen hos huvudmannen om en färdig mall finns.

Arbetsmiljöverkets checklista för riskbedömning inför ändring i verksamheten (pdf)

Riskbedömningen ska omfatta och beskriva den tänkta förändringen, i vilken del av verksamheten den ska göras, vilka som påverkas (personal och barn eller elever), vilka risker för ohälsa och olycksfall som förändringen bedöms medföra, samt hur medarbetare och elever har medverkat i arbetet med riskbedömningen.

En riskbedömning utgör ett viktigt underlag till beslut om förändring i verksamheten, och dess konsekvenser för arbetsmiljön. Riskbedömningen ska också ingå som underlag för den MBL-samverkan som alltid ska genomföras innan en omorganisation/förändring.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här