Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Skolans personal toppar flera undersökningar gällande hög arbetsbelastning och stress. Detta bör särskilt beaktas i skolledares arbete för en bättre arbetsmiljö för sin personal och för sig själva. Långvariga perioder med hög arbetsbelastning och stress ökar risken för ohälsa och sjukfrånvaro.

I skolan finns många områden för skolledares arbetsmiljöarbete. Slöjdsalar, gymnastiksalar, utemiljöer med flera. Sjukskrivningar i stressrelaterade diagnoser har dock ökat oroväckande snabbt på senare tid och detta behöver särskilt uppmärksammas och arbetas med, både vad gäller skolledares och övriga medarbetares arbetsmiljö.

Långvariga perioder med hög belastning utan tillräcklig tid för återhämtning kan i förlängningen bl a leda till sömnproblem, depression och utmattning. Hur vi som individer påverkas av stress och kan hantera den varierar. Varje enskild medarbetare, och naturligtvis även skolledare, behöver fångas upp av sina chefer och organisatoriska och/eller socialt inriktade åtgärder ska vidtas om det behövs. I många fall krävs individuella anpassningar i arbetet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets temasida om stress.

Ditt ansvar som chef

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar för din personal och ett ansvar för skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Det kan medföra individuella anpassningar av arbetsuppgifter och ökade kostnader. Det är pengar som sällan finns i skolans budget. Håll därför din chef informerad om arbetsmiljöläget på skolan i allmänhet, och personal i riskzonen i synnerhet. Om du i något läge väljer att returnera en arbetsmiljöuppgift till överordnad chef på grund av brist på resurser, ska det ha föregåtts av en kontinuerlig dialog med din chef om läget.

Kom ihåg vikten av att dokumentera undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och behov av åtgärder. Ordning och reda på nödvändig dokumentation underlättar arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen.

Din chefs ansvar

På samma sätt som du har ansvar för dina medarbetare har din chef ansvar för dig. Skolledares arbetsbelastning ska, liksom alla medarbetares, följas upp av dennes överordnade chef. Om kraven på skolledare är för stora behöver insatser göras. Exempel på (utan rangordning) åtgärder och resurser som kan tillföras chefer är:

  • Utökad chefstäthet
  • Kompetensutveckling
  • Ytterligare kompetens, exempelvis HR, företagshälsovård, juridik, fastighetsfrågor eller specialpedagogik
  • Befogenheter
  • Ekonomiska resurser
  • Administrativ hjälp
  • Stöd från din chef

Din organisations ansvar

Även om den högsta ledningen kan fördela ut arbetsmiljöuppgifter har den fortfarande kvar det juridiska arbetsmiljöansvaret. Det innebär att på övergripande nivå förvissa sig om att ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete pågår i alla skolor och förskolor och att detta arbete resulterar i en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöuppgifter fördelas från huvudmannens högsta ledning och sedan ofta även inom skolor och förskolor. Det är viktigt att komma ihåg att de som får fördelningen ska ha kunskaper, befogenheter och resurser. Arbetsgivaren ansvarar för detta. Huvudmannen behöver alltså förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga förutsättningar i arbetsmiljöarbetet. De behöver kunna åtgärda det som eventuellt brister. Om skolledare sedan fördelar arbetsmiljöuppgifter inom egen enhet, behöver de på motsvarande sätt förvissa sig om att den som ska utföra uppgiften har de förutsättningar som krävs.

En kunnig och stödjande HR-funktion är enligt Lärarförbundet Skolledare en organisatorisk förutsättning för att skolledare ska kunna ta ansvar för sitt arbetsmiljöarbete på ett bra sätt. Huvudmannen ska sörja för detta.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här