Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbete med arbetsmiljö: Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till att risker för ohälsa kan upptäckas i tid och åtgärdas. Ju tidigare du som rektor eller förskolechef upptäcker signaler eller får kännedom om att en medarbetare inte fungerar som vanligt i arbetet, desto snabbare kan du agera för att förhindra att sjukskrivning blir en realitet.

Hög arbetsbelastning, stress, buller, konflikter och otrygga miljöer i skolan eller förskolan är arbetsrelaterade exempel på risker som kan leda till sjukskrivningar om de inte åtgärdas i tid. Ju tidigare du upptäcker signaler eller får kännedom om att en medarbetare inte fungerar som vanligt i arbetet, desto snabbare kan du agera för att förhindra att sjukskrivning blir en realitet.

Samtal med medarbetaren

Be att få ett samtal med drabbad medarbetare. Kom ihåg att informera medarbetaren om att hon kan ha sin fackliga företrädare med sig till mötet. Syftet med samtalet är att utreda och komma till klarhet med vad i medarbetarens arbetssituation som orsakar problem, samt att diskutera lämpliga åtgärder. Det kan handla om tillfälliga eller mer långvariga anpassningar i den fysiska miljön, men också om anpassningar som påverkar medarbetarens psykiska välmående eller sociala förhållanden på arbetsplatsen.

Tänk på att dokumentera utredningen, överenskomna åtgärder och tid för uppföljningsmöte. Hör med personalfunktionen om de kan bistå med sin kompetens vid mötet om du så önskar, samt blankett för att dokumentera rehabiliteringsmötet.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här