Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledares arbete med arbetsmiljö: Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

För att du som rektor eller förskolechef och arbetsgivare ska kunna organisera och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på skolan eller förskolan ska givna befogenheter och resurser följa ditt ansvar. Under särskilda omständigheter ska du returnera en arbetsmiljöuppgift till överordnad chef.

Ditt arbetsmiljöansvar och dina arbetsmiljöuppgifter framgår av den delegationsordning som finns i kommunen. Såväl ansvar som uppgifter framgår också av det dokument du undertecknade när du tog emot delegationen. För att du som rektor eller förskolechef, och som arbetsgivare, ska kunna organisera och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på enheten, ska givna befogenheter och resurser följa ditt ansvar. Under särskilda omständigheter ska du returnera en arbetsmiljöuppgift till överordnad chef.

Fördela arbetsmiljöuppgift

Du kan vid behov, och om möjligt, fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till olika medarbetare, som har tillräcklig kompetens för uppgifterna. Tänk på att också tilldela befogenheter och resurser i den utsträckning som krävs, inte minst tid. Uppgiftsfördelningen i skolan eller förskolan ska finnas dokumenterad. Viktigt att notera är att du som rektor eller förskolechef, och som arbetsgivare, alltid har kvar ansvaret för arbetsmiljön, även när olika uppgifter har fördelats.

Fördelning av arbetsmiljöuppgift till enskild medarbetare kan ske skriftligen i ett dokument, som tydliggör vilka arbetsmiljöuppgifter som fördelas och till vem. Om delegationen lämnas skriftligen, kan medarbetaren förväntas ta emot den genom att underteckna dokumentet. På större skolor kan skriftlig dokumentation bidra till ordning och reda, samt tydlighet för alla kring vem som gör vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Returnera arbetsmiljöuppgift

Om du som rektor eller förskolechef inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av att du anser dig ha otillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser, ska du av juridiska skäl returnera uppgiften till din chef. Möjligheten, eller snarare ansvaret, att under dessa särskilda omständigheter returnera en arbetsmiljöuppgift, gäller för uppgifter inom hela arbetsmiljöområdet inom ditt ansvar; såväl den psykosociala- som fysiska arbetsmiljön.

En returnering ska ha föregåtts av kontinuerlig dialog med överordnad chef, dels om vilken arbetsmiljöuppgift som orsakar problem, dels om vad som krävs för att du ska kunna fullgöra ditt ansvar. Först därefter, om du fortfarande bedömer att du inte kan ta ansvar för någon aspekt av arbetsmiljön, ska du returnera arbetsmiljöuppgiften. Det kan vara värdefullt att dokumentera den kommunikation, som har föregått ditt beslut om returnering.

Returnering av en arbetsmiljöuppgift ska ske skriftligen. Returneringen ska innehålla en beskrivning av arbetsmiljöuppgiften och orsaken till att den returneras. Ansvaret för alla andra arbetsmiljöuppgifter har du kvar.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här