Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledare och övertid – vad gäller egentligen?

Har du löst in din rätt till övertid?

Har du löst in din rätt till övertid?

Många skolledare saknar rätt till övertidsersättning men det innebär inte att man måste jobba hur mycket som helst.

Att skolledare löser in sin rätt till övertid mot fast kontant lön är vanligt och konsekvensen blir att den enskilde själv förutsätts kompensera sin övertid ”när verksamheten så tillåter”. Det är något som inte så enkelt låter sig göras och kan vara en förklaring till att skolledares genomsnittliga arbetstid ligger en bra bit över 40 timmar per vecka.

Enligt en undersökning av skolledares löne- och anställningsvillkor, som Lärarförbundet gjorde hösten 2011, arbetar fortfarande nästan fyra av tio skolledare mer än 45 timmar per vecka. TCO lyfter i sina arbetsmiljöundersökningar fram att skolsektorns chefer är mest stressade.

En undersökning från Lärarförbundet i februari 2014 visar att rektorer och förskolechefer lider av stress och hög arbetsbelastning. Sju av tio rektorer uppger att de måste arbeta mer än 45 timmar i veckan.

Vilka spelregler gäller?

Arbetsgivaren är skyldig att följa reglerna i arbetstidslagen (ATL) som antogs av riksdagen 1982. Lagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, liksom i vilken utsträckning man måste ha rast. ATL anpassades den 1 juli 2005 till EU-reglerna i Arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) om arbetstidens förläggning. Den senaste ändringen kom den 1 augusti 2011 med bestämmelser om bl.a. extra övertid. Målet med Arbetsdirektivet – som naturligtvis även innefattar skolledare - är tydligt: ”Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv”

Arbetstidslagen definierar normal arbetstid som högst 40 timmar per vecka, vilket jämställs med heltid. Vid arbete utöver 40 timmar per vecka finns olika spärrgränser som arbetsgivaren har att ta hänsyn till. Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får högst uppgå till 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Högsta sammanlagda övertid är 200 timmar per år. Vid den sammanlagda arbetstidens beräkning ska, förutom semester och sjukfrånvaro, även kompensationsledighet under tid som arbetstagaren annars skulle ha arbetat, likställas med fullgjord arbetstid.

Av kommentarer till 7-8 §§ i ATL kan vi utläsa att ”Övertid får bara utnyttjas för tillfälliga behov.” Strävan ska vara max 40 timmar i veckan över tid. Övertid är en möjlighet att ta till när tid för planerat arbete, utifrån tillgängliga resurser, inte räcker till. Grundtanken är att övertid alltid ska kompenseras och att regelbunden utläggning av övertid inte är tillåten.

Enligt 11 § ATL åläggs arbetsgivaren ett direkt ansvar att följa upp och dokumentera jourtid, övertid och mertid. Detta ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela i föreskrifter om hur sådana anteckningar ska föras.

Därav kom Arbetsmiljöverkets föreskrift "Anteckningar om jourtid, övertid och mertid", AFS 1982:17, senare uppdaterad 2000-12-15. Enligt föreskrifterna ska förvaltningschef, eller motsvarande med linjeansvar, löpande kartlägga hur arbetstiden ser ut för skolledare/chefer.

Arbetsgivaren är alltså skyldig att ha koll på skolledarnas arbetade tid och rutiner för hur övertid ska hanteras - även om den inte är kopplad till någon ersättning. Det är emellertid inte ovanligt att frågan måste lyftas i relevant samverkansforum för att denna typ av rutiner tas fram. Bryter arbetsgivaren mot detta kan det bli dyrt vid en granskning av Arbetsmiljöverket eller en anmälan av den fackliga organisationen.

I bifogad pdf ges en vägledning genom tillämpliga bestämmelser i Arbetstidslagen samt förslag på hur ni kan gå tillväga lokalt för att åstadkomma en rimlig arbetssituation.

Slutligen är det ytterst angeläget att känna till det aktuella kollektivavtalet som kompletterar eller till och med ersätter arbetstidslagen.

  • Skapad 2013-05-27
  • Uppdaterad 2019-05-10
Frågor & Svar