Lärarförbundet
Bli medlem

Skolkommissionens förslag om professionsprogram och kompetensförsörjning

​Lärarförbundet har under flera år drivit frågan om ett hållbart system för lärares kompetensutveckling. Med Skolkommissionens förslag om professionsprogram och kompetensförsörjning kan det bli verklighet.

Skolkommissionen föreslår ett professionsprogram som ska främja lärares och skolledares professionella utveckling. Professionsprogrammet ska baseras på kompetensutveckling och kollegialt lärande och ge lärare bättre möjligheter att själva påverka sin utveckling under hela karriären. Skolkommissionen slår fast att alla lärare och skolledare måste garanteras tid, stöd och rimliga villkor för att delta.

Ett professionsprogram ska vara mer än en kompetens- och kärriärtrappa. Rätt utformat kan det bidra till att möta den enskilda lärarens behov, samtidigt som det utvecklar skolans och lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Sverige har tidigare fått hård kritik från bland annat OECD om att lärares kompetensutvecklingsbehov inte möts.

- Att satsa på lärarna är det viktigaste man kan göra. Ett professionsprogram ger oss en unik möjlighet att bygga det system vi har saknat. Samtidigt finns detaljer i förslaget som är problematiska. Därför har jag lämnat ett särskilt yttrande där jag förtydligar mina ståndpunkter. En avgörande del i hur framgångsrikt professionsprogrammet blir är i vilken mån lärare och skolledare ges inflytande över programmet. Det här får inte reduceras till en karriärtrappa, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skolkommissionens uppdrag har varit begränsat till förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, men Lärarförbundet ser det som självklart att ett professionsprogram måste omfatta hela skolväsendet från förskola till vuxenutbildning.

Skolkommissionens förslag till professionsprogram innebär i stora drag:

  • Professionsprogrammet ska baseras på kompetensutveckling och innehålla olika utvecklingsvägar och karriärsteg. Det kan till exempel handla om att fördjupa sig inom ämnen eller att bli mentor.
  • Alla lärare och skolledare ska erbjudas kompetensutveckling och kollegialt lärande under hela yrkeslivet. Det första steget blir ett nationellt introduktions- och mentorsprogram.
  • En bärande del är att lärare och skolledare ska vara delaktiga i det fortsatta arbetet att utforma professionsprogrammet.
  • Det finns även delar i förslaget som går i riktning mot att standardisera och värdera lärares yrkesskicklighet. Dessa delar har Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ställt sig kritisk till.
  • Skapad 2017-04-20
Frågor & Svar