Lärarförbundet
Bli medlem

Skolans roll när en elev blivit utsatt för sexuella trakasserier

Vad gör man när det när det ofattbart svåra drabbar en elev? Det kan vara svårt som lärare eller skolpersonal att veta hur man kan stödja en elev som berättar att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Här finns råd och stöd till dig som lärare och skolledare.

Skolan ska vara en trygg plats för lärande. Kränkande behandling eller trakasserier är inte acceptabelt. I lärarnas yrkesetik har vi förbundit att alltid bemöta eleverna med respekt för deras personer och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.

Om en elev berättar för en lärare att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier är det viktigt att tänka på att denna ofta behöver mycket stöd då hen lätt kan tvivla på sig själv. Det är viktigt att låta eleven komma till tals och erbjuda stödjande samtal. Det är också viktigt att tänka på att det är den som blivit utsatt som avgör om handlingen är kränkande eller ej och att hens upplevelse måste tas på allvar.

Får man som lärare vetskap om att en elev blivit utsatt för kränkningar har man skyldighet enligt skollagen att rapportera till ledningen, oavsett om det handlar om kränkningar elever emellan eller om det är en lärare som kränkt en elev. Läraren ska ta upp detta med skolledningen på en gång.

I nästa steg är det skolledningen som är skyldiga att anmäla detta till huvudmannen som direktbör utreda omständigheterna och sedan ta fram åtgärder med syftet att trakasserierna ska upphöra men ocksåta fram åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. I skollagen finns det regler skolan ska följa, likaså i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, som visar på skyldigheten att utreda.

Om huvudmannen för verksamheten inte följer sin utredningsskyldighet eller sin skyldighet att vidta åtgärder kan denna bli skadeståndsskyldig.

Värdegrundsarbete

Som skolledare har man ansvar för skolans värdegrundsarbete samt riktlinjer och rutiner för hur man arbetar för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Dessa riktlinjer ska finnas även om man inte tror att sexuella trakasserier förekommit.

Läraren bör i sin tur kontinuerligt arbeta med eleverna och förmedla skolans värdegrund för att förebygga trakasserier av olika slag.

Vad kan elever och föräldrar göra?

Skolinspektionens barn- och elevombudsman ansvarar för att utreda kränkningar, medan diskrimineringsombudsmannen utreder anmälningar om sexuella trakasserier. Dit kan både föräldrar och elever göra anmälningar. Se Skolinspektionens hemsida för mer information och stöd.

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.

  • Skapad 2017-11-22
  • Uppdaterad 2021-03-01
Frågor & Svar