Lärarförbundet
Bli medlem

Semesteranställning/semestertjänst

Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester. Här hittar du bestämmelserna kring semestertjänst och semesteranställning.

Här kan du läsa om de semesterregleringar som finns i de centrala kollektivavtalen. På många ställen har man dessutom gjort lokala anpassningar av regleringen till de egna förhållandena.

Ordinarie arbetstid för heltid är vanligtvis 40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester, utom för statligt anställda, som har en veckoarbetstid på 39 timmar och 45 minuter.

Lokala arbetstidsavtal kan också innehålla bestämmelser om förkortad veckoarbetstid.

Vilka har semesteranställning?

Semesteranställning gäller de allra flesta arbetstagare. Det är också den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i förskola och fritidshem, studie- och yrkesvägledare och chefer – oavsett arbetsgivare.

Vissa privata arbetsgivare anställer också lärare i grund- och gymnasieskola på semesteranställning. Även en del lärare inom vuxenutbildning har semesteranställning.

Viktigt med schema

Arbetstiden ska vara utlagd i ett personligt arbetstidsschema, som anger när du börjar och slutar varje dag.

Inom varje begränsningsperiod ska arbetstiden i genomsnitt uppgå till det överenskomna veckoarbetstidsmåttet. Även om den varierar mellan veckorna, ska de ordinarie arbetstiderna läggas fast i ett schema. Detta för att man ska kunna avgöra när eventuell övertid börjar.

Lärarna ska ha stort inflytande över schemaläggningen, men schemat måste vara godkänt av chefen för att övertid ska kunna komma ifråga. Det sker antingen genom att övertiden är på förhand beordrad, eller att det godkänns i efterhand.

Några grundläggande regler att förhålla sig till

Grunderna för vad som gäller återfinns i ett EU-direktiv om arbetstid, samt i arbetstidslagen (ATL). Se dock alltid först efter i det kollektivavtal som gäller för dig, då kollektivavtal ibland helt ersätter ATL, eller åtminstone kompletterar det. Ordinarie arbetstidsmått utgör 40 timmar i veckan i genomsnitt under en period om fyra veckor.

Övertid

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med 48 timmar per arbetstagare under en period om fyra veckor (50 timmar under en kalendermånad), dock maximalt 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

Utöver det får 150 timmar ytterligare i extra övertid tas ut per arbetstagare och kalenderår när det finns särskilda skäl.

Begränsningen under en fyraveckorsperiod eller månad är densamma.

Det totala övertidsuttaget får alltså inte överstiga 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Det finns liknade regler för så kallad mertid (för arbetstagare som tjänstgör på deltid).

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Ledighet, dygnsvila och veckovila

Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).

Arbetstagarna skall dessutom ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila).

Raster och pauser

Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd och bör vara minst 30 minuter lång. Rast räknas inte in i arbetstidsmåttet.

Arbetsgivaren skall slutligen ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Pauser räknas in i arbetstiden.

Arbetsgivaren ska anteckna jourtid, övertid och mertid

Arbetsgivare ska föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna.

Samma rätt har fackliga organisationer som företräder arbetstagare på arbetsstället (14 §, ATL).

Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom schemat

Inom schemat ska alla arbetsuppgifter rymmas även tid för planering, utvecklingsarbete, kompetensutveckling med mera.

Förtroendearbetstid

Semesteranställda kan ha ett visst mått av förtroendearbetstid om man har kommit överens om det i ett kollektivavtal med arbetsgivaren eller i ett individuellt anställningsavtal.

Förtroendearbetstiden förfogar man själv över. Den är avsedd för enskilt för- och efterarbete, vissa spontana föräldrakontakter och viss egen fortbildning.

Lokala bestämmelser

Det kan finnas ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstiden. Hör med arbetsplatsombudet eller din avdelning.

  • Skapad 2013-08-23
  • Uppdaterad 2020-11-03
Frågor & Svar