Lärarförbundet
Bli medlem

Satsa tidigt - satsa på förskolan!

Förskollärarna lägger grunden för barns utbildning och det barnen lär sig tidigt bär det med sig hela livet. Just nu växer Sverige och många förskolor får nya barn - samtidigt som lärarbristen är stor. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och göra yrket mer attraktivt är smart politik.

Vi vet att förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling och gruppstorlekarna spelar roll – för både barnen och lärarna. Det var därför en stor seger när Skolverket i början av 2016 införde nya riktmärken för barngrupperna i förskolan, en fråga som Lärarförbundet och medlemmarna har kämpat för länge. Men det gäller att se till så riktlinjerna gör avtryck i praktiken och se till öka personaltätheten.

Det råder en skriande lärarbrist i förskolan och lärarna måste ha förutsättningar för att ta sitt pedagogiska ansvar – i varje barngrupp.

Johanna Jaara Åstrand om Skolverkets nya riktmärken.

Sju förslag som sätter förskolan i fokus

Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart utbildningspolitik. Satsa tidigt - satsa på förskolan!

Här är våra förslag för att fortsätta utveckla förskolan:

 • Öka lärartätheten
  Förskollärartätheten varierar stort och förskollärarutbildningen behöver byggas ut kraftigt. Inför nationella riktlinjer för förskollärartäthet och garantera legitimerade förskollärare i varje barngrupp.

 • Följ Skolverkets nya riktmärken och minska gruppstorlekarna
  Förskollärare anser att stora barngrupper är det största problemet i deras yrkesvardag. Alla huvudmän behöver ha en långsiktig plan för hur de nya de nya riktmärkena ska följas, med hänsyn till barnens behov. Då krävs att förskollärare ges inflytande över barngruppers storlek och sammansättning.

 • Låt förskollärare vara förskollärare
  Att arbeta som lärare i förskolan är ett kvalificerat uppdrag. Ändå är förskollärares arbetsvardag full av arbetsuppgifter som inte kräver lärarutbildning – administration, städning, vaktmästeri. Prioritera lärarnas kärnuppdrag och frigör tid till att planera, följa upp och utveckla undervisningen/den pedagogiska verksamheten.

 • Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd
  De barn som har störst behov borde ha de mest kompetenta lärarna. Ändå anställs ofta outbildade för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Inför fler specialpedagogtjänster i förskolan och tydliggör specialpedagogernas behörighet i förskollärarlegitimationen.

 • Inför karriärtjänster i förskolan
  För att förskolan fullt ut ska kunna tillvarata förskollärares kompetens måste det finnas möjligheter att utvecklas och utmanas i yrket. Förskollärare måste ingå i karriärreformen: Inför förstelärar- och lektorstjänster i förskolan.

 • Satsa på kompetensutveckling
  Lärares systematiska kompetensutveckling är eftersatt och sker ofta på lärarnas egen bekostnad. Vid årsskiftet avslutades det statliga förskolelyftet, och vi har inte fått några signaler om en ny satsning. Förbättra villkoren och ge förskollärare tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling.

 • Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare
  I förskolan är lärarbristen redan ett faktum. Höjda lärarlöner är helt avgörande för att få fler att vilja bli lärare i förskolan och för att få fler att vilja stanna kvar.


 • Skapad 2016-04-29
Frågor & Svar