Lärarförbundet
Bli medlem

Systematiskt arbetsmiljöarbete (5 §)

I alla skolor och förskolor och i hela kommunen ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Skolledare har ansvar för det lokala arbetets utförande. Politikerna har det yttersta arbetsmiljöansvaret men den centrala ledning har ett övergripande ansvar för hela arbetet i kommunen.

5 § Systematiskt arbetsmiljöarbete

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns det också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. (AFS 2015:4)

SAM är grunden i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren ansvarar för att det i alla skolor och förskolor, och centralt i kommunen, pågår ett Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM). Rektorer och förskolechefer har oftast ansvar för det lokala arbetets utförande. Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse har som representant för arbetsgivaren det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med arbetstagare och skyddsombud. SAM ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta innefattar naturligtvis också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

SAM illustreras ofta som ett hjul, vilket symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är:

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna - om inte åtgärderna genomförs omdelbar ska en skriftlig handlingsplan upprättas
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

En skriftlig arbetsmiljöpolicy ska upprättas som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara och hur SAM ska genomföras. Denna policy ska ses över årligen, gärna i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SAM ska vara en faktor i styrningen av verksamheten där exempelvis ekonomi, miljö och kvalitetssystem kan vara andra faktorer. Det innebär att SAM bör integreras i budgetprocessen. Det ska alltså finnas ett arbetsmiljöperspektiv och vid behov riskbedömningar när resurser fördelas till skolor/förskolor och även inom verksamheterna, exempelvis vid tjänstefördelningen. Central och lokal samverkansgrupp eller motsvarande är naturliga fora för att diskutera dessa frågor.

Central ledning ska sörja för att rektorer och förskolechefer omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om SAM hos arbetsmiljöverket.

SAM ska genomsyra organisationen

Parterna bakom Skol-OSA vill understryka vikten av att central ledning tar ett övergripande ansvar för arbetet i hela kommunen genom en dialog mellan central nivå och kommunens skolor/förskolor. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver genomsyra hela organisationen och inte ensidigt bli en lokal angelägenhet för skolledarna.

Detta kan exempelvis ske genom att företrädare för central ledning/central HR-funktion regelbundet träffar skolans/förskolans samverkansgrupper och för samtal om det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är en stor fördel om den centrala företrädaren har god kompetens i arbetsmiljöfrågor så att ett lärande samtal kan hållas och det lokala arbetsmiljöarbetet stimuleras.

I detta samtal kan även data och information samlas in till den årliga centrala uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

______________________________________________________________________

Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sidor inom Skol-OSA:


  • Skapad 2017-01-27
  • Uppdaterad 2020-05-05
Frågor & Svar