Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du som är lärare delta i forskning och skolutveckling

Som lärare sitter du på värdefulla kunskaper. För att utveckla och stärka dig själv, dina kollegor och skolan som helhet är det viktigt att du får möjlighet att använda dina kunskaper genom forskning och kollegialt lärande. Lärarförbundet ger dig några tips på hur du kan komma igång.

Olika vägar in i forskning

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år (120 högskolepoäng) kan en licentiatexamen avläggas.

Malmö högskola om olika vägar in i forskning

Stockholms universitet om utbildning på forskarnivå

Göteborgs universitet om forskning

Umeå universitet om forskning

Kontakta gärna din närmaste högskola eller universitet för mer information om hur du kan utbilda dig på forskarnivå.

Sök Lärarförbundets skrivarstipendier

Lärarförbundet vill uppmuntra dig som är lärare att forska. Därför arrangerar vi varje år ett skrivarinternat för forskarstuderande och nyblivna licentiater och doktorer, som pågår i två veckor. Internatet arrangeras på Fjällgården i Åre. Ansökan sker på våren.

Ansök till en nationell forskarskola

2007 aviserade regeringen en möjlighet för yrkesverksamma lärare att gå utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) med bibehållen lön. En satsning både på nya karriärvägar inom läraryrket och för ökad kvalitet i skolan. Efter det har flera satsningar på forskarskolor genomförts. Det är Vetenskapsrådet som utlyser bidrag till forskarskolorna.

Bli en kommundoktorand

En form av samarbete mellan huvudmän och lärosäten är så kallade kommundoktorandtjänster, som innebär att en lärare är antagen till forskarutbildning med lägst en licentiatexamen som finansieras av en eller flera kommuner.

Under början av 2010 genomförde Lärarförbundet och SKR en kartläggning för att få en bild av denna samverkan inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet runt om i landet. Kartläggningen visade att 44 kommuner av varierande karaktär hade kommundoktorander anställda i sin organisation och att det fanns ett intresse både hos lärosäten och kommuner för framtida samverkan. Många universitet och högskolor planerade också vid tidpunkten för kartläggningen att anta kommundoktorander i framtiden.

Bedriv praktiknära forskning

Med praktiknära forskning menas den kunskap som har direkt nytta och användbarhet i skolan. Våren 2017 gav regeringen Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning.

Den vetenskapliga webbaserade tidsskriften "Forskning om undervisning och lärande", som ges ut av Lärarförbundets dotterbolag Lärarstiftelsen, ger dig en inblick i praktiknära skolforskning som byggs med och för lärare. Tidsskriften kommer ut två gånger per er år och är gratis att läsa i digital form.

Samarbeta kring kollegialt lärande

Det är viktigt att lärare får möjlighet till dialog eller nätverk för att diskutera yrkesfrågor, som till exempel din undervisning, IT i skolan, föräldrakontakter eller andra lärarfrågor tillsammans med andra lärare. Det kallas för kollegialt lärande. Här är några exempel på hur kollegialt lärande kan gå till.

Lesson study

Lesson study är en metod för kollegialt lärande som har utvecklats i Japan under lång tid. Det handlar om att en grupp lärare som tillsammans arbetar för att utveckla olika aspekter av undervisningen. Man använder sig av gemensam planering, att kollegor observerar en lektion som sedan analyseras gemensamt.

Metoden resulterar i att själva lektionen utvecklas och att lärare delar sina erfarenheter och tankar. Ett annat resultat är att lektionen sprids till många lärare, i Japan kan flera hundra lärare samlas för att titta på en lesson study-lektion.

Learning study

Learning study är en metod som är mer fast i sina former. Den är integrerad i det vardagliga arbetet och fokuserar på en specifik aspekt av kunnande som eleverna ska utveckla. Den omfattar också insamling och kollektiv analys av data om elevernas lärande och undervisningen. Learning study har sin teoretiska förankring i variationsteorin som innebär att lärare måste erbjuda olika strategier i sin undervisning för att nå alla elever.

Exempel på learning studies i Stockholm

Föreläsning med professor Ulla Runesson om learning study

Samarbeta kring aktionsforskning

För att få kunskap om sin egen praktik och vilka förutsättningar som krävs för att förändra den kan man använda metoden aktionsforskning. Utgångspunkten är den praktiska verksamheten, till exempel genom att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en händelse, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Kunskapen om den egna praktiken blir en grund för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Aktionsforskning genomförs kollektivt, exempelvis genom att utgå från arbetslaget, som regelbundet möts och diskuterar det pågående förbättringsarbetet.

Aktionsforskning innebär ett samarbete mellan forskare och praktiker och det innebär att två kunskapsfält möts, med sin specifika kunskap och sina traditioner.

Läs mer om aktionsforskning hos Göteborgs universitet

Delta i forskningscirklar

En forskningscirkel är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor. Det är en metod för att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. En forskningscirkel är ett verktyg att bedriva utvecklingsarbete mer professionellt. Cirkeln bidrar till att sätta ord på den ”tysta, praktiska kunskap” som finns hos deltagarna. Forskaren får kännedom om fältet vilket bidrar till högskolans utveckling av kurser, utbildningar och forskning.

Se till exempel de här publikationerna från Malmö högskola:

Forskningscirklar : kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola

Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande

Prata gärna med din rektor för att få veta mer om eventuella forskningscirklar där du arbetar.

Därför behövs forskning och beprövad erfarenhet

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet, om varför det är viktigt för lärare att bedriva forskning och skolutveckling.  • Skapad 2017-09-06
  • Uppdaterad 2021-06-29
Frågor & Svar