Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du agera som skyddsombud

Ta kliven mot en bättre arbetsmiljö!

Ta kliven mot en bättre arbetsmiljö!

Arbetsbelastning är en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för lärare. Så här kan du som skyddsombud gå till väga om dialogen kring en arbetsmiljöfråga, exempelvis arbetsbelastning, inte räcker på din arbetsplats.

Om det är problem med arbetstiden och/eller arbetsbelastningen kan du som är skyddsombud göra flera saker. Dels genom ett aktivt arbete med föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, även kallad SAM) och nu även med föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4, även kallad OSA).

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och en god arbetsmiljö ska planeras och organiseras lokalt, utifrån lokala förutsättningar enligt centrala ramar och regler. Problem med arbetsmiljön ska tas upp och lösas direkt på arbetsplatsen eller, vid behov lyftas till skyddskommittén.

Om påtalade problem inte kan lösas lokalt kan Arbetsmiljöverket tillfrågas om vad som gäller och efter en formell anmälan, fatta beslut i ärendet. För detta krävs att man först har försökt hitta lösningar lokalt.

1. Väck ett ärende i skyddskommittén

För varje arbetsplats med mer än 50 anställda, ska det finnas en skyddskommitté. Den kan höra till arbetsplatsen eller förvaltningen/företaget. I de allra flesta kommuner och i några fristående skolföretag finns ett samverkansavtal. De samverkansgrupper som hanterar partsfrågor är tillika skyddskommitté. Är du osäker på hur det ser ut just hos dig så ta reda på det. Som skyddsombud eller ledamot i kommittén har du rätt att väcka frågor där.

Börja med att skriva ner ditt ärende. Det behöver inte vara omfattande och ett mejl räcker. Var dock tydlig med att det är ett ärende till skyddskommittén. Formulera en kort bakgrund utifrån vad vi vet om arbetsmiljön, från medarbetarundersökningar, samtal med medlemmar, sjukskrivna på arbetsplatsen, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar eller liknande.

Peka på vad som måste lösas. Kom med konkreta förlag om du har, och sätt en tidsplan. Kontakta också ditt huvudskyddsombud/regionala skyddsombud. Det är bra för huvudskyddsombudet/regionala skyddsombudet att få en helhetsbild över arbetsmiljön på skolor och förskolor.

2. Om dina krav inte får gehör - kräv att skyddskommittén vänder sig till Arbetsmiljöverket för avgörande

Får du inte svar på dina krav kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Enligt Arbetsmiljöförordningen 9§ måste ”frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenheter”.

Begär du det får arbetsgivaren inte säga nej. Ni måste dock pröva eventuella lösningsförslag från arbetsgivaren innan ni kräver att ärendet ska gå vidare.

3. Begär arbetsmiljöåtgärder enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§

Du som skyddsombud har rätt enligt arbetsmiljölagen att lägga en så kallad 6:6a. Du gör det genom att skriva en skrivelse riktad till din chef. Formulera bakgrunden utifrån vad vi vet om arbetsmiljöläget, från medarbetarundersökningar, egna rundringningar, sjukstatistik tillbuds- och arbetsskadeanmälningar eller liknande. Ge konkreta förslag till åtgärder eller undersökningar.

Här kan du se hur du lägger en 6:6a.

Målet med att formalisera arbetsmiljöfrågor är inte att få fram förelägganden om vite från Arbetsmiljöverket. Den resursen finns i bakgrunden och kan användas som ett extra tryck i frågan. Målet är istället att få arbetsgivaren att vidta åtgärder som gör det lättare att vara framgångsrik som lärare utan att behöva jobba under hälsovådlig arbetsmiljö.

  • Skapad 2013-11-07
  • Uppdaterad 2021-06-08
Frågor & Svar