Lärarförbundet
Bli medlem

Så fungerar rankingen av Bästa skolkommun

Att satsa på skolan är en god investering för framtiden. Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolans huvudmän.

Kommuner som satsar på skolan och ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar har alla möjlighet att bli Sveriges bästa skolkommun. Lärarförbundets rankning är den enda skolrankningen som inkluderar skolsystemet från förskola till gymnasiet.

Lärarförbundet lanserade Bästa skolkommun 2002 och har sedan dess med hjälp av rankningen drivit påverkan gentemot kommunpolitiker runt om i landet. Vi vill att de kriterier som har störst betydelse för skolan ska ingå.

På grund av detta har rankingen under åren utvecklats och vissa kriterier har tagits bort medan andra har tillkommit. År 2019 utvecklade vi Bästa skolkommun till en indexbaserad ranking vilket möjliggör nya analyser. Detta innebär att år 2020 och år 2021 års rankningar endast är jämförbara med 2019.

Vad är en indexbaserad rankning?

Ett indexbaserat underlag innebär att varje kommun dels kommer att få den vanliga rankningsplaceringen men också ett individuellt indexvärde.

Indexvärdet gör det möjligt för kommunen att kunna följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner. På detta sätt kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men de kan också tydligt se sin egen utveckling.Om en kommun förbättrar sig kommer indexvärdet att stiga och om kommunen presterar sämre kommer det att sjunka.

I den tidigare metoden var alla placeringar beroende av hur andra placerar sig vilket gjorde att man kunde få en bättre placering bara genom att inte försämra sig mer än kommuner på liknande placeringar.

Undersökta faktorer

Bästa skolkommun är ett verktyg för påverkan som är byggt på statistik, huvudsakligen från offentliga källor. Rankningen syftar till att möjliggöra en kvalitetsdiskussion och kvalitetsutveckling utifrån jämförbara fakta.

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger tio kriterier som vi anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Kriterier som ingår i rankningen:

 1. resurser till undervisningen
 2. utbildade lärare
 3. lärartäthet
 4. friska lärare
 5. löner
 6. kommunen som huvudman
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat i åk 9
 9. andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
 10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Varifrån kommer statistiken?

Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.

Uppgifterna härrör från läsåret 2020/21 när det gäller lärartäthet, andel pedagogiskt utbildade lärare och andel barn i förskola.

Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 oktober 2020.

Mätperioden för uppgifter om lärare är vecka 42, 2020 och för årsarbetare den 15 oktober 2020.

Alla kostnader (resurser till undervisning) avser kalenderåret 2020. Utbildningsresultaten är hämtade från läsåret 2019/2020.

Inkluderar rankningen mått från hela skolsystemet?

För olika kriterier ingår olika skolformer men fokus är på de kommunala huvudmännen. På grund av detta så finns det inga kriterier gällande utbildning över gymnasienivå det vill säga de skolformer som ingår är från förskola till gymnasium. Vi har också valt att inte inkludera mått från gymnasieskolan när det gäller behöriga lärare, lärartäthet och lärarlöner då ett antal kommuner helt saknar egen gymnasieskola eller enbart erbjuder några få nationella program.

Se hela årets ranking på sidan Sveriges Bästa skolkommun.

Vad ingår i rankingen?

Rankningen består av tio kriterier. För varje kriterium kommer ett individuellt indexvärde att tas fram. Dessa kommer sedan användas för att beräkna ett totalindexvärde och ett rankningsplacering. Indexvärdet för varje kriterium kan variera mellan 1 och 7 där ett högt värde är det som ger bäst placering i rankningen. Varje indexvärde summeras sedan ihop till ett totalindexvärde som kan variera mellan 12 och 84. Rankningsplacering varierar mellan 1 och 290, där plats 1 är den bästa placeringen.

Två kriterier, utbildade lärare och lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Den kommun som uppnår högst indexvärde hamnar i topp.

Här följer kriteriernas sammansättning:

1. Resurser till undervisning

Baserat på statistik från SCB hämtad via Kolada.

För samtliga skolformer (förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. Denna kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den kommunala kostnadsutjämningen. En kommun som lägger mycket i förhållande till referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger lite får ett lågt indexvärde.

2. Utbildade lärare

Baserat på officiell statistik från Skolverket.

Består av andel heltidstjänster i kommunal förskola med förskollärarlegitimation, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal förskoleklass, andel heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal grundskola samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

3. Lärartäthet

Baserat på officiell statistik från Skolverket. 

Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

4. Friska lärare

Baserat på partsgemensam statistik över sjukskrivningar.

Kriteriet mäts i andel som är sjuka och består av andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2020 var tjänstlediga på grund av sjukdom, helt eller delvis i 30 dagar eller mer.

5. Löner

Baserat på partsgemensam statistik och SCB.

Löneuppgifter baseras på medellöner från samverkansrådet och avser kommunal sektor, november 2020. Kriteriet baseras på fyra delkriterier, medellöner bland grundskollärare, förskollärare, fritidshem samt lärare i praktiska/estetiska ämnen.

Utöver Lärarförbundets lönestatistik innehåller kriteriet också SCB:s löneindex för varje kommun samt genomsnittlig lön för personer med minst treårig högskoleutbildning som är kommunalt anställda enligt SCB/MI:s lönestatistik 2020.

6. Kommunen som huvudman

Baserat på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar.

Enkäten handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2021 och bestod av 16 frågor (se nedan). Svarsfrekvensen var 97 procent och 283 avdelningar svarade.

Enkätfrågor:

 1. Hur väl instämmer ni i dessa påståenden om er kommun?
  Kommunen ger skolledarna förutsättningar så att arbetsmiljöarbetet fungerar väl
  Kommunen ser till att skolledarna har goda kunskaper om hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas
  Kommunen säkerställer att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
 2. Hur intresserad är er kommun av att samarbeta med Lärarförbundet gällande arbetsmiljöfrågor?
 3. I vilken grad arbetar er kommun med att minska sjukskrivningar?
 4. Hur intresserad är er kommun av att samarbeta med Lärarförbundet gällande arbetsbelastning?
 5. Upplever ni att kommunen respekterar lärares och skolledares professionella frihet?
 6. Hur stora möjligheter har Lärarförbundet som facklig organisation att påverka medlemmarnas villkor i er kommun?
 7. Hur bra fungerar rutiner för lönesättning i er kommun? Avseende:
  Överläggning
  Lönesamtal
  Avstämning
 8. Erbjuder er kommun en introduktionsperiod till alla nyanställda nyexaminerade lärare?
 9. Hur väl instämmer ni i följande påståenden om er kommun?
  De ekonomiska resurserna till skolorna i vår kommun är tillräckliga för att vi ska möta utbildningens mål
  Vår kommun har ett resursfördelningssystem som gör att de skolor som har störst behov får större resurser än andra skolor.
 10. I vilken grad arbetar er kommun med långsiktiga förbättringar/satsningar, som är partiöverskridande?

7. Andel barn i förskola

Baserat på officiell statistik från Skolverket.

Andel av befolkningen i åldern 15 år som var inskrivna i förskolan.

8. Meritvärde årskurs 9

Baserat på officiell statistik från Skolverket.

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. 

Kriteriet består aven jämförelse mellan

 • elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och
 • det förväntade genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex som är framtaget av SCB.

Följande bakgrundsfaktorer har tagits hänsyn till i likvärdighetsindexet:

 • elevens invandringsår
 • fördelningen pojkar/flickor
 • föräldrarnas utbildningsnivå
 • antal syskon
 • bostadsområdets socioekonomi
 • ekonomiskt bistånd
 • föräldrarnas inkomst
 • om folkbokförd med bägge föräldrar eller inte

9. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9

Baserat på officiell statistik från Skolverket och SCB.

Kriteriet består av en jämförelse mellan

 • andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen och
 • förväntad andel elever med godkänt i alla ämnen utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.

Följande bakgrundsfaktorer har tagits hänsyn till i likvärdighetsindexet:

 • elevens invandringsår
 • fördelningen pojkar/flickor
 • föräldrarnas utbildningsnivå
 • antal syskon
 • bostadsområdets socioekonomi
 • ekonomiskt bistånd
 • föräldrarnas inkomst
 • om folkbokförd med bägge föräldrar eller inte

10. Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år

Baserat på officiell statistik från Skolverket. 

Kriteriet består av en jämförelse mellan

 • andel gymnasielever med examen inom tre år och
 • förväntad andel elever med examen inom 3 år utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.

Följande bakgrundsfaktorer har tagits hänsyn till i likvärdighetsindexet:

 • elevens invandringsår
 • fördelningen pojkar/flickor
 • föräldrarnas utbildningsnivå
 • antal syskon
 • bostadsområdets socioekonomi
 • ekonomiskt bistånd
 • föräldrarnas inkomst
 • om folkbokförd med bägge föräldrar eller inte

Uppgifterna avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på en fristående gymnasieskola.

 • Skapad 2019-10-14
 • Uppdaterad 2021-11-17
Frågor & Svar