Lärarförbundet
Bli medlem

Så får du inflytande vid om- och nybyggnation

1000 nya förskolor och skolor på tio år. Dessutom behöver många byggnader renoveras. – Ju tidigare du som är ombud är inne i processen desto mer kan du påverka, säger Hans Flygare, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

Massor av skolor och förskolor kommer att byggas de kommande tio åren – enligt byggbolaget Skanska handlar det om 1000 nya förskolor och skolor. Sverige får fler invånare samtidigt som flytten till storstäderna håller i sig. I samma veva finns stora behov av att renovera det som byggdes på 60- och 70-talet.

Kom in tidigt i processen

– Många ombud berörs och kommer att beröras de kommande åren, säger Hans Flygare, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert.

Det finns störst möjligheter att påverka tidigt i processen. Men ofta är intresset större i slutet – när det inte går att flytta några väggar!

Han trycker på att det är viktigt att finnas med tidigt i processen för att kunna påverka.

Det finns störst möjligheter att påverka tidigt i processen. Men ofta är intresset större i slutet – när det inte går att flytta några väggar!

Gå in med lärarögon

En ny- eller ombyggnation innebär stora möjligheter att bygga bort en dålig arbetsmiljö. Vad ska ombudet påverka och bevaka?

– Vi kan inte bli byggnadsingenjörer, utan ska gå in i processen med lärarögon. Det här är en möjlighet att påverka för de lärmiljöer som vi vill ha!

Omfattande lagstöd för facklig medverkan

För lokalerna är förutom en trygg och säker och miljö viktiga för hur man sedan kan bedriva verksamheten. Samtidigt förstår inte alla arbetsgivare vinsterna med att blanda in personalen tidigt i processen.

Är ombudet inte inbjudet behöver ombudet bjuda in sig själv.

– Risken finns att det ska gå snabbt, att arbetsgivaren inte tar hänsyn till vad professionen tycker och snålar in på material och utemiljöer. Det finns ett omfattande lagstöd till en facklig medverkan vid om- och nybyggnation. Är ombudet inte inbjudet behöver ombudet bjuda in sig själv.

Tips för ombud: Före byggnation

 1. Kom in tidigt som möjligt i processen. Det är då det finns störst möjlighet att påverka
 2. Ställ frågor om hur lärarna och eleverna ska få vara med i processen.
 3. Medverka till att det blir en referensgrupp med lärare och elever där samtal förs om vad är det man vill med förskolan/skolan.
 4. Säkerställ att personalen får ha en dialog med beställare och senare arkitekt om utformningen.
 5. Ha fokus på de lärmiljöer ni vill ha – att de blir moderna och attraktiva, men var samtidigt vaksam på pedagogiska modeflugor, som öppna lokaler utan innerväggar. Tänk: vad fungerar i längden?
 6. Ställ många frågor så att det blir det bästa tänkbara! I lyckade ombyggnationer finns det ett tydligt underifrånperspektiv där personal och skolledare är med.
 7. www.skolhusgruppen.se finns utvärderingar, erfarenheter och forskning. Ta del av det!
 8. Bevaka områden som den fysiska miljön, tillgänglighet, ljusmiljö, visuell miljö (ljus), luftmiljö och den utemiljö man har. Använd gärna Specialpedagogiska skolmyndigheten, värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Verktyget kan användas som grund för en verksamhetsbeskrivning vid ny-eller ombyggnation.
 9. Om man bygger nytt så ska man ligga på högsta betyget i alla kategorier. Tipsa gärna arbetsgivaren om det!
Om man bygger nytt så ska man ligga på högsta betyget i alla kategorier.

Tips för ombud: Under byggnation

 1. Huvudskyddsombudet eller annat skyddsombud ska granska och ge synpunkter på ritningarna innan bygget sätter igång.
 2. Under en om- eller nybyggnation uppstår ofta störningar eller risker för den ordinarie verksamheten. Ett sätt att hålla sig informerad och att ha en dialog med byggherren är att delta i några av de byggmöten som regelbundet genomförs.
 3. En av ombudets uppgifter är att vara en länk mellan medlemmar, arbetsgivare och byggherre. Det kan till exempel handla om störningar i den ordinarie verksamheten.

Hur ser lagstödet ut?

Rätten till det fackliga inflytandet vid ny- och ombyggnation slås fast i:

Arbetsmiljölagen 6 kap 4§

”Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler”,

Arbetsmiljölagen 6 kap 6§

”Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet”

Arbetsmiljöförordningen 11 §

”Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna. Förordning (1995:482).”

Plan och bygglagen 9 kap 5 §

”Om byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket 1--5 och som kräver bygganmälan avser arbetslokaler eller personalrum för verksamheter där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räkning och det är känt för vilket slag av verksamhet utrymmena är avsedda, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna.”

Andra viktiga lagar, förordningar och föreskrifter

Skollagen, läroplanerna och de allmänna råden (till exempel för fritidshemmet). De anger skolans uppdrag och att verksamheten ska bedrivas i en god miljö.

Arbetsmiljölagen kapitel 2 om arbetsmiljöns beskaffenhet.

AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt AFS 2009:2, Arbetsplatsens utformning.


 • Skapad 2018-02-02
 • Uppdaterad 2018-02-13
Frågor & Svar