Lärarförbundet
Bli medlem

Så får du ett schema som fungerar

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Hur fungerar ditt schema och din planering? Ryms din arbetstid inom arbetstidsavtalet? Hinner du med alla arbetsuppgifter under din arbetstid utan skadlig stress? Finns förutsättningar i vardagen för en rimlig arbetssituation med utrymme för kreativitet och kvalitet?

Det är frågor att ställa sig inför tjänsteplaneringen för kommande verksamhetsår, inför praktisk planering och schemaläggning och när det nya årets verksamhet kommit igång. Svar får du med schemakoll.


Med "Schemakollen - vecka" beskriver du din vardag

så att den blir konkret synlig, för dig själv, för din chef och för dina kollegor. Det ger en bättre grund för planering, för arbetet för en bra arbetsmiljö och för samtal om tillkommande arbetsuppgifter eller förändrade arbetstider.

Du hittar länkar till Schemakollen och hur du använder den här till höger.

Använd gärna också Lärarförbundets ”Sex steg för att hinna vara lärare” för att hålla i arbetet med din belastning under hela året och Arbetstidskollen för att få koll på att ditt arbetstidsschema stämmer överens med ditt avtal.


Vad är bra att diskutera på arbetsplatsen?

  • Håller vi arbetstiden och arbetstidsschemat?
  • Orkar och hinner vi med uppdragen som planerat?
  • Tar vi rast och paus?
  • Använder vi varandra och tiden på bästa sätt?
  • Ser vi att någon/några riskerar ohälsa på grund av stress/för hög arbetsbelastning?

Arbetstidsschemat ska följa ditt arbetstidsavtal

All din reglerade arbetstid ska vara utlagd i ett arbetstidsschema. Du ska veta när din arbetsdag börjar och slutar och när du har rast. Det är viktigt av flera skäl. Du ska veta när du ska vara på arbetet, när du är ledig och när en till kommande arbetsuppgift ligger utanför ordinarie arbetstid och ska ersättas som övertid. Det är också viktigt att veta inom vilken ram du ska hinna med dina arbetsuppgifter.

Allt arbete ska rymmas i planeringen

Bland annat undervisning, planering, uppföljning, konferenser, kontakt med föräldrar, praktiskt och administrativt kringarbete och reflexion om ingår i ditt uppdrag. Gör en analys och visa vad som är praktiskt möjligt att hinna med inom arbetstiden. Om uppdrag eller förutsättningar behöver förändras för att planeringen ska fungera, behöver du gå igenom underlaget med din chef.

Kom ihåg sådant som tar tid men inte nämns som en del av ditt uppdrag

Ställtid, tid för paus, reflektion, att täcka upp för kollegor och sådant som inte kan planeras men som tar tid. Om du har och tar rast och paus eller har möjlighet att vara på plats förberedd och i tid, går det utöver hälsan och möjligheten att vara en bra lärare under hela arbetsdagen.

Prata med din chef om inte tiden räcker till

Förutsätt inte att chefen vet hur din arbetssituation ser ut, utan lyft problemet och visa på att arbetstiden inte räcker till. I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärares arbetstid används för läraruppdraget.

Det finns arbetsuppgifter som kan eller bör utföras av andra än lärare

Dels för att ta vara på lärarkompetensen på bästa sätt men också för att det finns gränser för vilka arbetsuppgifter du kan förväntas utföra i en anställning som lärare. Det som inte har med undervisningen att göra – till exempel att kopiera papper, ringa in vikarier, städa och rapportera närvaro är exempel på sådant som kan vara ineffektivt och onödigt dyrt att använda lärare till.

Vägra inte att utföra en arbetsuppgift

Det avråder vi bestämt ifrån. Men tala tydligt om ifall du ser risker för den egna hälsan, för elevernas utveckling p g a felaktiga prioriteringar eller att en arbetsuppgift ligger utanför ditt anställningsavtal. Ta sen stöd av ombudet på din arbetsplats och Lärarförbundets avdelning för att komma tillrätta med frågan.

Lönen påverkas inte av att lärare pekar på problem i planeringen

Lärare uttrycker ibland en oro för detta men det finns inget stöd för en sådan lönesättning i våra avtal och vi har ingen erfarenhet av att det faktiskt ska ha hänt. Att konkret uppmärksamma risker för arbetsmiljö eller kvalitet ses av de flesta chefer som ansvarsfullt och professionellt.


Varför är det viktigt att prata schema och planering?

För att du ska få tid att vara lärare, ha tillräcklig tid till det arbete som ger kvalitet i undervisningen och kunna hinna med ditt arbete under arbetstid, oavsett om du jobbar i grund- och gymnasieskola, förskola eller fritidshem. För att undvika stress och frustration över att inte räcka till för barn och elever, något som i långa loppet kan orsaka ohälsa, är det viktigt att planeringen och hanteringen av arbetstid bygger på en så realistisk grund som möjligt.

Hur arbetet på arbetsplatsen organiseras påverkar möjligheterna att planera arbetstiden och lägga scheman som fungerar i vardagen för såväl elever som lärare. Det är alltså viktigt med en gemensam diskussion på arbetsplatsen om dessa frågor för att ditt och andra lärares scheman ska fungera.


Samspel mellan lag och avtal

Reglerna för arbetstid styrs av både arbetstidslagen, kollektivavtal och i ditt anställningsavtal.

Det finns inga regler för hur mycket tid som ska ägnas åt vissa arbetsuppgifter men det är solklart att de ska rymmas inom arbetstiden.

  • Arbetstidslagen lägger grunden, som att heltid är högst 40 timmar i genomsnitt per vecka och att alla medarbetare har rätt till rast och paus.
  • Vissa delar av arbetstidslagen kan ändras genom att fack och arbetsgivare tecknar kollektivavtal. Ferietjänst är ett exempel på det.
  • I ditt anställningsavtal står vilken arbetstidsreglering du har, exempelvis att du har semestertjänst.

Arbetsgivaren har ansvaret för verksamheten

Huvudmannen, din arbetsgivare, har ansvar för verksamhetens kvalitet, ekonomi och din arbetsmiljö. Du ansvarar för att arbeta professionellt utifrån förutsättningarna, inom avtalets ramar.

Ta ditt ansvar, låt arbetsgivaren ta sitt. Ryms inte allt arbete inom arbetstiden har din chef två alternativ, att prioritera bort arbetsuppgifter eller att ge dem till någon annan.

Det är chefen som arbetsleder

Din chef har ansvar för att planera för en god arbetsmiljö och att prioritera om arbetsuppgifterna blir för många. Ibland sätter chefer ribban för kvaliteten i verksamheten med hänvisning till ”good enough” och ”rimliga ambitioner”.

Tydlighet om att detta är chefens beslut är viktig om någon har synpunkter på kvaliteten i verksamheten eller om resultaten senare påverkar bedömningen av din arbetsinsats.


Säg till när planeringen spricker

Väljer du själv bort en uppgift eller bara inte hinner med den, utan att säga det, kan det falla tillbaka på dig. Om du arbetar för mycket och mår dåligt av det, nu eller senare, är det också du som drabbas.

Tala om för din chef när arbetsuppgifter inte hinns med, då hamnar ansvaret för prioriteringarna rätt. Dokumentera detta.


Hjälps åt att påvisa resursbrister

Din närmaste chef är sällan ”huvudmannen". Om hen inte får förutsättningar att organisera undervisningen och personalens arbete på ett rimligt sätt har ni ett gemensamt problem som behöver föras vidare till din chefs chef. Också då är dokumentationen viktig.

  • Skapad 2018-01-08
  • Uppdaterad 2022-07-24
Frågor & Svar