Lärarförbundet
Bli medlem

Tre steg för skyddsombud att agera i arbetsbelastningsfrågan

Ta kliven mot en bättre arbetsmiljö!

Ta kliven mot en bättre arbetsmiljö!

Arbetsbelastning är en arbetsmiljöfråga. Så här kan du som skyddsombud för lärare gå till väga för att se till att problemet behandlas som en sådan på din arbetsplats – med all den tyngd som arbetsmiljölagen erbjuder.

Om det är problem med arbetstiden och/eller arbetsbelastningen kan du som är skyddsombud göra flera saker. Dels genom ett aktivt arbete med föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, även kallad SAM) och nu även med föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4, även kallad OSA).

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och en god arbetsmiljö ska planeras och organiseras lokalt, utifrån lokala förutsättningar enligt centrala ramar och regler. Problem med arbetsmiljön ska tas upp och lösas direkt på arbetsplatsen eller, vid behov lyftas till skyddskommittén.

Om påtalade problem inte kan lösas lokalt kan Arbetsmiljöverket tillfrågas om vad som gäller och efter en formell anmälan, fatta beslut i ärendet. För detta krävs att man först har försökt hitta lösningar lokalt.

1. Väck ett ärende i skyddskommittén

För varje arbetsplats med mer än 50 anställda, ska det finnas en skyddskommitté. Den kan höra till arbetsplatsen eller förvaltningen/företaget. Som skyddsombud eller ledamot i kommittén har du rätt att väcka frågor där.

Börja med att skriva ner ditt ärende. Det behöver inte vara omfattande och ett e-mejl räcker. Var dock tydlig med att det är ett ärende till skyddskommittén. Formulera en kort bakgrund utifrån vad vi vet om arbetsmiljön, från medarbetarundersökningar, samtal med medlemmar, sjukskrivna på arbetsplatsen eller liknande.

Peka på vad som måste lösas. Kom med konkreta förlag om du har, och sätt en tidsplan. Bolla gärna frågan med ditt huvudskyddsombud/regionala skyddsombud.

De har också möjlighet att få stöd i konkret formulerade åtgärdsförslag som Lärarförbundet tagit fram, om de passar för just er arbetsplats.

2. Om dina krav inte får gehör - kräv att skyddskommittén vänder sig till Arbetsmiljöverket för avgörande

Får du inte svar på dina krav kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Enligt Arbetsmiljöförordningen 9§ måste ”frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenheter”.

Begär du det får arbetsgivaren inte säga nej. Ni måste dock pröva eventuella lösningsförslag från arbetsgivaren innan ni kräver att ärendet ska gå vidare.

3. Begär arbetsmiljöåtgärder enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§

Du lägger en så kallad 6:6a genom att göra en skrivelse riktad till din chef. Formulera bakgrunden utifrån vad vi vet om arbetsmiljöläget, från medarbetarundersökningar, egna rundringningar, sjukstatistik eller liknande. Ge konkreta förslag till lösningar eller undersökningar.

Att ni har fört konkreta diskussioner med arbetsgivaren inom ramen för samverkan eller skyddskommittéarbete om problemet och möjliga lösningar utan att nå resultat är en förutsättning för att Arbetsmiljöverket ska hantera en sådan anmälan. Kan ni inte visa det kan Arbetsmiljöverket skicka tillbaka ärendet med frågan om ni har försökt att lösa problemet mellan parterna.

Målet med att göra arbetsbelastningen till en formell arbetsmiljöfråga är naturligtvis inte att få fram förelägganden om vite från arbetsmiljöverket. Den resursen ska finnas i bakgrunden som ett extra tryck och mandat i frågan. Målet är istället att få arbetsgivaren att vidta åtgärder som gör det lättare att vara framgångsrik som lärare utan att behöva jobba under hälsovådlig press.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar