Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivare och anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Alla har ansvar att rapportera risker, tillbud och olyckor. Som skolledare bör du även uppmana din personal att rapportera tillbud. Arbetsskador ska anmälas till dig som rektor/föreskolechef och arbetsgivare.

Med arbetsmiljö avses fysisk arbetsmiljö, samt psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. I skolan ska även elever bidra till en gynnsam utbildningsmiljö. En trygg och säker skola, där såväl personal som elever mår bra och trivs, är en grundförutsättning för att uppnå goda resultat.

Alla har ansvar att rapportera

Generellt ska personal rapportera risker för ohälsa och olycksfall till rektor. Elever rapporterar oftast till lärare eller annan personal på skolan, som i sin tur rapporterar till rektorn eller förskolechefen. Gör rutinen tydlig för skolans elever.

Uppmana din personal att även rapportera tillbud. Tillbud är när en medarbetare råkar ut för något som skulle ha kunnat leda till att någon gjort sig illa eller skadats, men lyckliga omständigheter gjorde(det fanns vare sig lärare eller elever i klassrummet när innertaket rasade) att ingen kom till skada. Tillbud föregår ofta olycksfall. Därför är det viktigt att tillbud rapporteras, så att åtgärder kan sättas in innan det inträffar en olycka eller leder till annan ohälsa. Standardblanketter för tillbudsrapportering underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kom ihåg att också rapportera allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Viktigt med rutiner

Hur personal och du som rektor eller förskolechef ska agera när olyckan är framme är också något som det behöver finnas rutiner för. Olyckans omfattning medför olika krav på personalens och ditt agerande. Vid större olyckor kan skolans/förskolans eller kommunens krishanteringsplan komma att vägleda arbetet. En allvarlig olycka ska omgående anmälas till Arbetsmiljöverket.

Arbetsskador ska anmälas till dig som rektor/förskolechef och arbetsgivare. Du ska sedan, så fort som möjligt, skicka anmälan vidare till Försäkringskassan och en kopia till överordnad chef. Ta reda på vilken rutin som gäller inom förvaltningen eller kommunen. Det är viktigt att berörd skyddskommitté får information om tillbud, olyckor och arbetsskador som inträffar på skolan.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här