Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Så har arbetet med särskilt stöd förändrats

Lärares arbete med stöd och åtgärdsprogram har sedan den 1 juli 2014 blivit enklare. Vad som nu gäller i skollagen kan beskrivas som en åtgärdstrappa för elever som inte bedöms nå kunskapsmålen.

Här är en trestegsmodell som förenklat beskriver det nya systemet.

Steg 1: Extra anpassningar

Elever ska som ett första stödsteg få så kallade extra anpassningar. Dessa anpassningar kan exempelvis bestå i tidsbegränsade specialpedagogiska insatser, extra träning och läxhjälp eller särskilda IT- hjälpmedel. Det är lärare och specialpedagoger/speciallärare som ansvarar för att extra anpassningar görs.

Steg 2: Pedagogisk utredning

Innan åtgärdsprogram upprättas krävs en pedagogisk utredning. Dess syfte är att visa vilket behov eleven har av särskilt stöd. Detta behov ska sedan ligga till grund för åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Utredningen kan också landa i att eleven inte har behov av särskilt stöd utan att han/hon kan nå kraven i kursplanerna med hjälp av extra anpassningar eller utan extra insatser. Då kan rektor besluta att inte upprätta ett åtgärdsprogram (ett beslut som kan överklagas elev/vårdnadshavare).

Steg 3: Stöd med åtgärdsprogram

Nästa steg i trappan är särskilt stöd med åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet kan exempelvis innebära att eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp, ges anpassad studiegång eller en elevassistent. Det medför oftast någon form av varaktigt organisatoriskt ingripande i elevens skolgång. Detta steg tas om de extra anpassningarna inte hjälper, eller om det behövs åtgärder som ligger utanför vad lärarlaget kan uträtta/besluta om. Om eleven direkt visar stora svårigheter kan för övrigt steget med extra anpassningar hoppas över.

När ska en utredning göras?

Lärare och övrig skolpersonal ska uppmärksamma skolledningen om de anser att en elev behöver särskilt stöd. Vårdnadshavare och eleven själv kan naturligtvis också begära särskilt stöd. Rektor ska i bägge fallen se till att en pedagogisk utredning görs och att ett beslut fattas om ett åtgärdsprogram (eller att inte upprätta ett åtgärdsprogram).

Vill du veta mer?

Ovanstående beskrivning är en avskalad och förenklad beskrivning av vad skollagsförändringen innebär. Alla lärare och skolledare i alla skolformer från förskoleklass, fritidshem och grundskola upptill gymnasieskola/gymnasiesärskola, rekommenderas därför att läsa Skolverkets allmänna råd ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

Kommentarer:

Dan
Dan Sagemo

Kan vara viktigt att poängtera att efter extra anpassningar har gjorts och de inte fungerar, så ska man enligt allmänna råden intensifiera anpassningarna först, och fungerar inte det så ska man gå till rektor som får besluta om utredning ska göras.

  • Skapad 2014-09-26 10:55

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här