Lärarförbundet
Bli medlem

Så fungerar förhandling och samverkan

När du företräder andra medlemmar sker det för det mesta i olika former av samverkan. Här har vi samlat de du bör känna till.

Som ombud kan du ha uppdraget att företräda medlemmarnas intressen i olika former av partssamverkan. Det kan till exempel vara i en samverkansgrupp eller MBL-förhandling om du är arbetsplatsombud eller skyddskommitté eller i en samverkansgrupp om du är skyddsombud Vad just du har för mandat får du reda på av din avdelningsstyrelse.

Beroende på om det finns ett särskilt samverkansavtal eller inte med din arbetsgivare kan samverkan ske på lite olika sätt.

MBL-förhandling eller samverkansavtal

Om det inte finns ett särskilt samverkansavtal så är arbetsgivaren skyldig att kalla till MBL- förhandling med den fackliga organisationen före ett beslut som påverkar medlemmarna. Vid förhandlingen har organisationen möjlighet att framföra sina synpunkter och försöka påverka beslutet genom att bidra till att arbetsgivaren får ett så bra beslutsunderlag som möjligt. För att du ska kunna göra det på ett bra sätt ska arbetsgivaren ge den information som kan behövas i så god tid som möjligt. Det ska också finnas tid för dig som ombud att förankra och diskutera med medlemmarna.

Om du arbetar på en kommunal arbetsplats kan det finnas ett lokalt samverkansavtal. Med stöd av ett centralt avtal, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, kan de lokala parterna sluta ett lokalt samverkansavtal och inrätta s.k. samverkansgrupper, där de frågor som omfattas av förhandlingsskyldigheten hanteras löpande. En sådan samverkansgrupp kan då samtidigt vara skyddskommitté. För att den ska kunna vara det måste det finnas ett skyddsombud med.

Om det är en särskilt viktig fråga för våra medlemmar brukar ett sådant lokalt samverkansavtal medge att frågan lyfts ut och hanteras i en traditionell MBL-förhandling. Din avdelningsstyrelse kan upplysa dig om hur ert eventuella samverkansavtal är utformat.

Samverkansavtalet kan också innebära att en del frågor ska behandlas på arbetsplatsträffar där alla anställda får delta. I sådana fall blir din uppgift att försöka bevaka att viktiga frågor verkligen kommer upp, att arbetsmiljöaspekterna vägs in i alla frågor och att den som vill får komma till tals.

Tänk på

 • Samverkan innebär att vilja komma överens om en gemensam lösning och att kunna ge och ta i en förhandling
 • Du representerar Lärarförbundet och ska följa den policy som förbundet har. Särskilt ska du tänka på att alla ska behandlas lika och att förslagen till beslut inte missgynnar någon p.g.a. till exempel kön, etnisk tillhörighet eller ålder.
 • Diskutera med medlemmarna före förhandlingen men bind inte upp dig för hårt vid en ståndpunkt så att ni inte kan komma till nya lösningar i samverkan.
 • Sträva efter att nå enighet med andra fackliga organisationer innan du möter arbetsgivaren.
 • Argumentera väl och sakligt, men kom ihåg att det är alltid arbetsgivaren som bär det slutliga ansvaret för besluten.
 • Om du känner dig osäker så kan du begära att få ajournera dig, dvs. göra ett tillfälligt avbrott för att diskutera med medlemmarna eller med din styrelse.
 • Alla formella möten med arbetsgivaren bör protokollföras och du har rätt att läsa och godkänna protokollet innan de går vidare.
 • Om förhandlingen slutar i oenighet kan du begära att förhandlingen avslutas i och med att protokollet är justerat. Det kan vara viktigt om du vill driva frågan vidare.
 • När du justerar protokollet; se till att besluten finns med och att det framgår om ni varit eniga eller oeniga.
 • Om du känner dig tveksam till vad du skriver på, kontakta din styrelse.
 • Tänk på att alla protokoll och minnesanteckningar ska vara skrivna så att medlemmarna förstår vad Lärarförbundet ville.
 • Komplettera gärna vid behov med egen information till medlemmarna.
 • Om du känner att en fråga är av principiell betydelse för Lärarförbundet, eller intressant för andra än medlemmarna på just er arbetsplats, ta kontakt med din styrelse och informera dem.

Mer om förhandling

Att kunna övertyga med argument och bemöta någon i en diskussion är kunskaper som du självklart har nytta av. I den bifogade filen får du en en lättläst redogörelse med enkla och handfasta tips om vad du ska tänka på för att nå ditt mål när du förhandlar. Texten är hämtad från boken Vi argumenterar och förhandlar av Karin Alvemark och Rolf Hansson, utgiven av Studentlitteratur.

 • Skapad 2014-03-12
 • Uppdaterad 2018-06-08
Frågor & Svar