Lärarförbundet

Så får du en bra tjänstefördelning

Här får du sex tips om hur du som lärare kan agera för att få en bra arbetssituation när planeringen görs inför kommande läsår samt hur du gör en riskbedömning av tjänstefördelningen.

För att få en överblick över ditt arbete och en bra arbetssituation är planering av arbetstiden och dina arbetsuppgifter viktig.

Din chef har ansvaret för din arbetsmiljö. För att hon eller han ska kunna ta det ansvaret krävs att ni för en dialog om arbetstid och arbetsbelastning. Det är också viktigt att ni tillsammans på arbetsplatsen pratar om detta.

Vid planeringen inför varje nytt arbetsår och vid varje viktigare förändring av ditt uppdrag eller dina förutsättningar ska du och din närmaste chef gå igenom hela ditt uppdrag och de förutsättningar som krävs för att utföra det.

Detta är också ett givet ämne vid varje medarbetarsamtal och lönesamtal.

Här är några tips på vägen. Vill du ha hjälp med beräkningen av arbetstiden, prova gärna "Räknestickan".

1. Lista dina arbetsuppgifter

Alla arbetsuppgifter ska tas med. Listan bör inte vara för detaljerad men varje uppgift bör kunna tidsättas och prioriteras. Sortera gärna in arbetsuppgifterna under några rubriker, exempelvis:

  1. Undervisning
  2. Undervisningsanknutet arbete
  3. Sånt som tar tid och inte kan väljas bort
  4. Annat lärararbete
  5. Uppgifter andra än lärare kan utföra

Sorteringen kan göra diskussionen om din arbetstid och prioriteringen av dina arbetsuppgifter tydligare.

Glöm inte bort det arbete som inte kan schemaläggas ("sånt som tar tid...") men som du vet kommer att ta tid under året, till exempel när en kollega ber att få prata med dig, någon som gjort sig illa behöver tas om hand eller en akut situation behöver redas ut bums.

Skilj på arbetsuppgifter som utförs under reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid, de ska rymmas inom olika ramar.

2. Prioritera arbetsuppgifterna

Utgå från två frågor; "hur används din arbetstid bäst?" och "hur gör du om planeringen spricker?"

Hur används din arbetstid bäst? Gör du uppgifter som inte kräver lärarkompetens? Kommer din kompetens till sin rätt? Utgå från ditt kärnuppdrag som lärare - undervisning, och det arbete som är nödvändigt för att genomföra den väl ("undervisningsanknutet arbete"). Kan du ta tid för att planera och utvärdera? Fundera på vilka andra arbetsuppgifter som behöver utföras av en lärare och vilka som andra yrkesgrupper kan utföra. Om du inte har tillräcklig tid för kärnuppdraget - vad kan tas bort?

Hur gör jag om planeringen spricker? Om något oförutsett inträffar så att det som är planerat inte hinns med, ska du veta vilka uppgifter kan och inte kan väljas bort. Vilka uppgifter som kan vänta tills situationen har lugnat ner sig kan du normalt avgöra själv eller tillsammans med berörda kollegor men vilka som faktiskt kan tas bort vid behov ska vara arbetsgivaren vara tydligt om. Om inte detta redan är uttalat av arbetsgivaren, gör ett eget förslag.

3. Tidsätt arbetsuppgifterna

Se tillbaka på året som gått. Har du haft svårt att hinna med ditt uppdrag under arbetstid? Har du sett tecken hos dig själv på att din arbetssituation kan vara ohälsosam? Gör en analys av den tid det tar och den tid du har.

Uppskatta hur lång tid varje arbetsuppgift tar under året eller i genomsnitt en vanlig arbetsvecka. Tidsåtgången kan förstås variera, till exempel beroende på antal elever, antal ämnen, elevernas behov och om arbetsuppgiften är ny för dig.

4. Summera och analysera din belastning

Sammanställ det du kommit fram till. Finns det arbetsuppgifter du riskerar att inte hinna med? Hur mycket tid har du till undervisning, för- och efterarbete och för att utveckla din undervisning? Finns det skäl att anta att belastningen blir riskabelt hög vissa perioder?

Analysera och beskriv dina möjligheter att möta de krav som ställs på dig.

Gör även en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv av planeringen.

Använd gärna Lärarförbundets mall (pdf)

5. Prata med varandra

Lista, prioritering, tidsättning och analys är viktiga underlag till samtalet med din chef. Tycker ni båda att uppdrag och förutsättningar ser rimliga ut är det bra. Om ni inte tycker lika så var noga med att säga det tydligt. Kanske är ni överens om planeringen men ser att det kan finnas risker att den inte håller. Oavsett vilket är det viktigt att dokumentera vad ni tagit upp och kommit fram till.

Prata också med ditt ombud, din avdelning och dina kollegor om hur det gick och hur ni går vidare och håller koll på uppdragen, arbetstiden och belastningen! Mycket är gemensamma frågor för arbetslaget, hela skolan etc. Samla er till en diskussion om hur arbetstiden ska användas för att gagna eleverna och att ni lärare ska ha en bra arbetsmiljö. Målen, uppdraget och arbetstidsramarna är givna utgångspunkter. Titta på hela arbetstiden, alla arbetsuppgifter, prioritera och avsätt tid för dem, inte minst reflektion och gemensam planering.

6. Formalia

Tjänstefördelningen bör behandlas i sin helhet i samverkansgrupp/skyddskommitté eller förhandlas enligt MBL. Större förändringar av innehåll i eller förutsättningar för ditt uppdrag under året ska förhandlas eller samverkas. Det ske utifrån samma helhetsdiskussion eftersom planeringen ska anpassas, inte utökas.

Riskbedömning av tjänstefördelning

När innehållet i tjänster planeras och arbetsuppgifter fördelas ska det göras en riskbedömning och en handlingsplan. Det är ett formellt krav som arbetsgivaren måste uppfylla. Men det är också ett stöd och gemensamt intresse för skolledare och anställda. Det bäddar för friskare lärare, en sundare arbetsplats och bättre resultat. Chef och skyddsombud ska komma överens om hur det ska göras i praktiken.

I bilagan finns en bakgrundsbeskrivning, genomgång av formalia och en exempelsamling för ferietjänster. Använd den när ni granskar förslag till tjänstefördelning/läsårsplanering.

Naturligtvis finns det ytterligare tillfällen då det ska göras riskbedömning och handlingsplan, till exempel vid förändringar i bemanning, schemaläggning, ändringar i kursplaner eller andra.

Kommentarer:

Elisabeth
Elisabeth Carlbo

Letar efter den lilla checklistan Nu är dags att prata tjänstefördelning. Döljer den sig någonstans?

  • Skapad 2017-03-09 10:40
Robban
Robban Nilsson
Svar till Elisabeth Carlbo

Nu hittar du den sist bland bilagorna på sidan.

  • Skapad 2017-03-10 13:44
Anonym
Anonym

Säkert kloka råd men hur ska jag hinna göra den här analysen tänker jag....

  • Skapad 2015-08-05 08:49

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här