Lärarförbundet
Bli medlem

Så argumenterar du för rimlig arbetstid

Som lärare i skola, förskola eller fritidshem kan ett väl förberett samtal med din chef betyda mycket för att komma till rätta med din arbetsbelastning. Förbered även motargument för några vanliga invändningar som din chef kan ha.

För att kunna planera för en rimlig arbetsmiljö brukar vi fokusera på tre viktiga saker under året: tjänsteplanering, praktisk planering och att följa planeringen.

Vid tjänsteplaneringen ska arbetsuppgifter prioriteras och dimensioneras så att de är i balans med de förutsättningar som finns.

I den praktiska planeringen ska arbetstiden förläggas så att den följer lag och avtal. Webbverktyget Arbetstidskollen är framtaget som stöd för det arbetet. Planeringen ska också ge förutsättningar för alla lärare att hinna med alla sina arbetsuppgifter inom arbetstiden samt att vara på plats, i tid och väl förberedd för undervisning och möten utan att behöva stressa.

Planeringen ska följas och följas upp. Kom ihåg de prioriteringar och val som gjorts i planeringen. Om den ändå inte håller eller om nya arbetsuppgifter eller förutsättningar uppstår måste planeringen justeras. Ramarna ska alltid hållas och en god arbetsmiljö vara möjlig.

Arbetstidskollen

Med Arbetstidskollen får du svart på vitt om du har fått för mycket arbetstid utlagd. Om det visar sig vara så ska du genast ta upp frågan med din närmaste chef för att korrigera planeringen. Lite längre ner på sidan hittar du argument du kan använda dig av.

Rimliga förutsättningar i tjänsteplanering och vardag

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet och för att ge de förutsättningar som krävs. Lärare och skolledare har pedagogiska uppdrag och ansvar för hur de utförs utifrån givna förutsättningar.

Saknas befogenheter, budget eller andra resurser för att ta det ansvaret är det viktigt att göra det tydligt för den som ger förutsättningarna, d v s skolledaren, förvaltningen eller ägaren. Som chef kan det innebära att returnera sitt arbetsmiljöansvar om det till exempel inte är möjligt att balansera uppdrag och förutsättningar för lärare. Som lärare kan du behöva visa att den balansen saknas. Ta gärna hjälp av "Räknestickan" på sidan om tjänsteplanering och hjälp med att "se över din arbetsdag" som du hittar i steg 2 på "Sex steg för att du ska hinna vara lärare".

Är det olika regler för olika lärargrupper?

Arbetstidslagens regler för hur lång den ordinarie arbetstiden ska vara och hur mycket övertid man får arbeta gäller alla, men för ferieanställda lärare är arbetstiden koncentrerad i anslutning till elevernas läsår. Oavsett om man har semesteranställning eller ferieanställning gäller samma regler för reglerad arbetstid: arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, beslutar om övertidsarbete och betalar för det enligt avtal.

Övertid får inte planeras. Det går alltså inte att lösa problem med planeringen genom att beordra övertid, inte ens om man är överens om det. Övertidsarbete på förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid ersätts inte men kan inte heller beordras.

Arbetsmiljön är en gemensam fråga

Prata med dina kollegor. Alla ska hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden. Alla ska ha rast och möjlighet till pauser. Alla ska ha möjlighet att vara väl förberedd och att komma i tid. Detta är inte en vision utan det lagar och avtal kräver av arbetsgivare. Om det inte är så, stötta varandra i arbetet för att nå dit.

Prata med ditt arbetsplatsombud som kan stötta dig i arbetet men också sätta problemen i ett större sammanhang, kanske fler har liknande problem?

Prata med skyddsombudet. Om du inte får rimliga förutsättningar att hinna med arbetet under arbetstid och under rimliga förhållanden kan det tas upp som en arbetsmiljöfråga i skyddskommittén.

Kontakta Lärarförbundets avdelning. Där finns kunskap och stöd och kanske lyssnar er chef mer på någon utomstående. Om inte, kan avdelningen lyfta frågan till chefens chef.

Hur förbereder jag mig eller vi oss för ett möte med chefen?

Skriv ut Arbetstidskollens analys. Var beredd på att förklara hur planeringen är gjord, vilka arbetstider som lagts in varje vecka, vilka variationer som du/ni förutser under året samt på vilket sätt planeringen avviker från arbetstidsavtalet. Om du/ni har förslag till bra lösningar, fundera också på hur de ska presenteras.

Gör på samma sätt med analysen av din arbetsdag.

Tänkbara invändningar från chef/rektor och möjliga motargument:

Ett väl förberett samtal med din chef/rektor kan betyda mycket för att belysa och komma till rätta med din arbetsbelastning. Han eller hon kan ju dock ha invändningar – då gäller det att ha motargument mot vanliga invändningar:


”Det går inte att lösa schemat på annat sätt."

"Det finns inte resurser för de förändringar som skulle behöva göras."

"Det ingår i ditt uppdrag som lärare att göra de arbetsuppgifter som ingår i planeringen.”

Brott mot lag och avtal är inte okej för att det finns brister i resurser eller organisation. Det ingår i huvudmannens ansvar att ge lärare de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete.


”Övertid finns inte/betalas inte ut för lärare.”

Jo, övertid kan beordras när något oförutsett inträffar och ska givetvis ersättas. Om det finns kollektivavtal talar det om hur. (Vill du eller din chef att övertiden ska ersättas med pengar är det som gäller. Ersättning med ledighet ska ni komma överens om.)


”Du får se till att kompensera dig när det är möjligt.”

Erfarenheten visar att det sällan är möjligt eftersom det finns så mycket att göra. (Om ni ändå är överens om att ersättning ska ske med ledighet, notera det, hur många timmar det rör sig om och när de kan tas ut.)


”Du får kompensera dig på dagar då eleverna inte är i skolan.”

Det innebär att arbetstiden blir ännu mer komprimerad under de dagar eleverna är i skolan och stämmer illa med avtalet som säger att arbetstiden ska fördelas jämnt. Dessutom finns det arbete att göra de andra dagarna som ändå behöver utföras någon gång.


”Ni får hitta en lösning i arbetslaget.”

Ja, det är rimligt och önskvärt, men arbetslaget har försökt och ser inga möjligheter utifrån de beslut som vi kan ta.


”Vi får vänta och se hur mycket tid som gått åt när beräkningsperioden närmar sig sitt slut.”

Man ska ha ett schema för all reglerad arbetstid. Detta för att man ska kunna bedöma att arbetstiden kommer att räcka till när den behövs, för att man ska kunna planera sin fritid och för att eventuell övertid ska kunna hanteras korrekt. Planeringen ska bygga på ett antal begränsningsperioder. Planering är motsatsen till att vänta och se.


”Du har ju alltid förtroendearbetstiden.”

De arbetsuppgifter arbetsgivaren beslutar om ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Förtroendearbetstiden är till för andra arbetsuppgifter.

Kommentarer:

Linda
Linda Älegård

Kan någon hjälpa mig att förstå tydligare vad förtroendetiden ska innehålla?

  • Skapad 2015-08-27 06:33
Robban
Robban Nilsson
Svar till Linda Älegård

Hej

Enligt arbetstidslagen är förtroendearbetstid ”sådan arbetstid över vilken arbetstagare har förtroendet att själv disponera”. En vanlig beskrivning är att förtroendearbetstiden för lärare i första hand är avsedd för för- och efterarbete men även kan rymma spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen utveckling.
Du kan läsa mer via följande länkar:
https://www.lararforbundet.se/fragor/vad-innebar-fortroendearbetstid
https://www.lararforbundet.se/artiklar/larares-arbetstidsschema-sa-ska-det-fungera
https://www.lararforbundet.se/artiklar/partsgemensamma-fragor-och-svar-om-arbetstid-i-kommunala-avtalet-hok-12-och-bilaga-m”

Hälsningar, /Robban Nilsson, ombudsman

  • Skapad 2015-09-07 12:47

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här