Lärarförbundet
Bli medlem

Riksdagsbeslut om färre åtgärdsprogram

Ett efterlängtat förslag blir nu verklighet. Riksdagen klubbar igenom ökat stöd och förenklat åtgärdsprogram.

Ett efterlängtat förslag blir nu verklighet. Riksdagen klubbar igenom ökat stöd och förenklat åtgärdsprogram.

Riksdagen har nu valt att driva igenom en förändring i skollagen som innebär att arbetet med stöd och åtgärdsprogram blir enklare. Beslutet välkomnas av Lärarförbundet, som omgående påbörjar nästa steg för att minska lärarnas arbetsbörda.

Det var i början av året som regeringen presenterade ett nytt lagförslag där arbetet med åtgärdsprogram ska minskas. Lärarförbundet välkomnade förslaget som går i linje med vad vi drivit sedan en lång tid tillbaka. Men vi påpekade redan då att det behövdes mer resurser till särskilt stöd, och här återstår fortfarande för huvudmännen att leverera.

Mycket tid läggs idag på dokumentation 

Idag skrivs ofta åtgärdsprogram direkt när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne. Det blir då många åtgärdsprogram, över 20 procent av pojkarna i årskurs 9 har ett. Det gör att mycket tid går åt till dokumentation istället för faktiskt stöd till eleven. Därför föreslog regeringen en ändring i skollagen som nu har klubbats igenom av riksdagen. 

Färre åtgärdsprogram tack vare Lärarförbundet 

- Det är alldeles utmärkt att politikerna väljer att lyssna på Lärarförbundet och minskar kraven på åtgärdsprogram. Men än finns ingen tid för rast och vila - nu måste omedelbart omfattningen av de nationella proven ses över. Nu är det viktigare än någonsin att lärare får vara lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén

Nästa steg för minskad arbetsbörda 

Lärarförbundet trycker nu på för att minska omfattningen på de nationella proven. Det behövs rensas på lärarnas bord, och proven tar för mycket tid från undervisningen. Att minska lärares arbetsbörda prioriteras högt av Lärarförbundet just nu.

Förslagen som nu blir verklighet 

  • Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. 
  • Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor. Om det finns särskilda skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom ordinarie undervisning ska en anmälan till rektor göras direkt. Rektor ska sedan se till att elevens behov av särskilt stöd utreds och besluta om ett åtgärdsprogram.
  • Kraven på åtgärdsprogrammets innehåll minskar också något.
  • De behöver inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det ska vara tillräckligt att ha med när detta ska göras och vem som är ansvarig.  
  • Om en lärare gör ett åtgärdsprogram för en elev behöver samma information inte tas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.
  • Skapad 2014-06-04
Frågor & Svar