Lärarförbundet
Bli medlem

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Som rektor och förskolechef har du ett ansvar för en väl fungerande arbetsmiljö. För att lyckas fullfölja ditt ansvar finns det flera metoder som är användbara i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här får du tips!

Ditt ansvar för en fungerande arbetsmiljö regleras i kap 3, Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1, och ska finnas uttolkat i en delegationsordning i kommunen där dina uppgifter och ditt ansvar framgår.

Att planera och kommunicera SAM är väl investerad tid

Arbetsmiljöarbete tar tid. Det sköter inte sig självt. Du behöver sannolikt avsätta tid varje vecka för planerade arbetsuppgifter inom skolans eller förskolans systematiska arbetsmiljöarbete. Hur mycket tid du behöver avsätta är förstås avhängigt din möjlighet att delegera eller, riktigare uttryckt, fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare.

Till exempel ett årshjul, som beskriver planerade arbetsmiljöuppgifter under året, kan vara ett värdefullt hjälpmedel när det gäller att få överblick och bedöma tidsåtgång med mera. Hör med personalavdelningen om det finns en årsplanering för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen att utgå ifrån, som grund för kompletterande främjande och förebyggande aktiviteter utifrån läget lokalt i din egen skolas eller förskolas arbetsmiljö.

En årsplanering kan också vara ett värdefullt stöd i kommunikationen med medarbetare, elever, elevskyddsombud och skyddsombud i samverkan om vad som ska hända under året. Skolans elevhälsoteam bör engageras i frågor som rör elevernas utbildningsmiljö, och föräldrarådet kan också vilja kommunicera kring och lämna synpunkter på utbildningsmiljön.

Trots främjande och förebyggande arbete kan akuta händelser inträffa som kräver omedelbart agerande från din sida. I ett sådant läge får andra arbetsuppgifter stå tillbaka.

Håll överordnad chef informerad om din egen och skolans eller förskolans arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på en balans mellan ansvar, befogenheter, och personliga förutsättningar. Och systemet gäller även dig. Se upp för egen ohälsosam arbetsbelastning eller stress, när antalet arbetsuppgifter ökar eller ska klämmas in i en redan fylld kalender! Det är mycket viktigt att du i vardagen kan växla perspektiv och även vara uppmärksam på din egen arbetssituation. Håll din chef kontinuerligt informerad om hur du har det, och för en dialog om lämpliga och nödvändiga åtgärder. Du ska hålla ett helt yrkesliv, och du är inte ensam om att se till att det blir så.

Du måste även ha en kontinuerlig dialog med din chef om arbetsmiljön på skolan eller i förskolan. Orsaken är att du under vissa omständigheter, av juridiska skäl, ska returnera fördelad arbetsmiljöuppgift till din chef. Att du väljer att returnera en arbetsmiljöuppgift ska inte komma som en överraskning. Returneringen ska ha föregåtts av en kontinuerlig dialog med din chef, till exempel kring vilka resurser du behöver för att kunna ansvara för en särskild arbetsmiljöuppgift. Möjligheten, eller snarare ansvaret, att returnera en arbetsuppgift till närmaste chef gäller för samtliga arbetsmiljöuppgifter som ryms inom ditt arbetsmiljöansvar.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här