Lärarförbundet
Bli medlem

Regler kring arbetsmiljön

​Arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen. Utgångspunkten är att ingen i sitt arbete ska behöva jobba med risk för ohälsa eller olycksfall. Regelverket kring arbetsmiljön kan inte ändras genom avtal.

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och ska systematiskt ta reda på vilka risker som finns och vidta åtgärder för att minska eller ta bort riskerna. Arbetsmiljölagen gäller i lika stor utsträckning för fysiska risker som för psykiska och sociala risker som stress och hot och våld.

Lagen är preciserad i en förordning och i ett stort antal föreskrifter – till exempel ”arbetsplatsens utformning” som beskriver vilka anspråk man kan ställa på lokaler, pausutrymmen med mera, eller ”Kemiska arbetsmiljörisker” som kan vara tillämpliga både i skolans kemisal och vid beslut om vilka städkemikalier som ska användas. Se en fullständig förteckning här.

En föreskrift intar en särställning, nämligen AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, som beskriver hur arbetsgivaren systematiskt ska gå tillväga för att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker på jobbet.

Arbetsmiljöföreskrift ställer krav på arbetsgivaren

Arbetsmiljöverkets föreskrift "AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö" (OSA), ställer krav inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det är ett verktyg Lärarförbundet länge efterlyst, för att minska lärares arbetsbelastning. Kravet på att arbetsgivaren ska forma ett arbete i balans är väldigt tydligt formulerat. För skyddsombud medför den bindande regler för att driva arbetsbelastningsfrågor.

Rätt till insyn

Ett kapitel i arbetsmiljölagen handlar om de anställdas rätt och skyldighet att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Här finns reglerna runt skyddsombuden: Rätten till insyn och inflytande, rätten att påtala brister och begära undersökningar. Vid akut fara får ombudet till och med stänga en arbetsplats.

Arbetsmiljöavtal

Här ställs också krav på att samverkansarbetet organiseras systematiskt. Ibland tecknar vi arbetsmiljöavtal eller samverkansavtal (som utöver arbetsmiljö också omfattar andra frågor). Vanligast är det i den kommunala verksamheten och oftast, men inte alltid, görs det då med stöd i ett avtal mellan facken och SKL: Fas 05. Arbetsmiljöavtalen eller samverkansavtalen reglerar bara formerna för arbetet: När och i vilka konstellationer man ska träffas, hur man organiserar för att tillmötesgå kraven på inflytande. Själva regelverket kring arbetsmiljön kan inte ändras genom avtal.

Arbetsmiljöverket

Rent juridiskt har facken ingen större roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet annat än att utse skyddsombud och huvudskyddsombud, och att avtala om former för arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombuden inte får gehör hos arbetsgivaren ska de vända sig till arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet för arbetsmiljölagen. Det är arbetsmiljöverket som kan ställa krav på arbetsgivaren att anpassa verksamheten så att reglerna uppfylls.

Lärarförbundet förbättrar arbetsmiljön

Men praktiskt gör naturligtvis Lärarförbundet mycket för att förbättra arbetsmiljön: Allt ifrån debatt och politikeruppvaktningar, via arbetsmiljöanalyser av budget- och organisationsförslag, till utbildning och stöttning av skyddsombud.

Läs mer om avtal och lagar och dina rättigheter och villkor som lärare.

  • Skapad 2014-10-10
  • Uppdaterad 2020-04-28
Frågor & Svar