Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringen drar tillbaka sitt förslag om hälsoväxling

Nu har regeringen valt att dra tillbaka sitt förslag om höjd sjukpenningkostnad för arbetsgivarna. Istället hamnar nu fokus på det åtgärdspaket som parterna tagit fram. "Vi är glada att regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och andra parter på arbetsmarknaden", säger Johanna Jaara Åstrand.

I syfte att få ned långtidsjukskrivningarna lade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tidigare i år fram ett förslag om att arbetsgivare ska få ta en större del av kostnaden för sjukskrivningar. Detta kommer att ske om de inte kan komma överens om lösningar tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden.

Men den 23 augusti valde regeringen att dra tillbaka sitt förslag om hälsoväxling vilket uppskattades av så väl Lärarförbundet som de andra parterna på arbetsmarknaden.

- Situationen i skolan är alarmerande och vi måste snabbt få ned den höga arbetsbelastningen och sjuktalen. Det är därför oerhört betydelsefullt att inte minst vi och SKL nu är överens om att förutsättningarna för lärare och skolledare måste förbättras och att vi har en samsyn kring vilka åtgärder som måste till, bland annat att verksamheterna får resurser som står i relation till uppdragen och att cheferna får möjlighet att ta ansvar för arbetsmiljön, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förslag på åtgärdspaket

Under fredagen den 19 augusti överlämnades en partsgemensam avsiktsförklaring med en rad åtgärder för friskare arbetsplatser. Parterna är överens om att det, förutom generella åtgärder, också krävs mer verksamhetsspecifika insatser som utgår ifrån ohälsoorsaker särpräglade för vård, skola respektive omsorg, socialtjänst etc.

Åtgärdspaketet omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden.

Tre exempel ur åtgärdspaketet

 • Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro. Stödpaketet kan till exempel innehålla förslag till åtgärder som tar sin utgångspunkt i kända frisk- och riskfaktorer, bland annat avseende kompetens, arbetsorganisation och bemanning.
 • Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning
 • Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting.

Åtgärdspaketet omfattar också en rad förslag till regeringen.

Några förslag till regeringen

 • Utveckla möjligheterna att återgå partiellt i arbete i kombination med fortsatt sjukskrivning
 • Överväga att inom sjukförsäkringen utveckla förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan
 • Långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovården samt
 • Utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Parter till åtgärdsförslaget

 • Lärarförbundet
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Kommunal
 • Vision
 • Akademikerförbundet SSR
 • Vårdförbundet
 • Fysioteraputerna
 • Sveriges läkarförbund
 • AkademikerAlliansen (som representerar 17 fackförbund)
 • Lärarnas riksförbund

Kontakt för media: Respektive organisations presstjänst


 • Skapad 2016-08-19
 • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar