Lärarförbundet
Bli medlem

Positiva förslag om jämnare fördelning av nyanlända elever

Lärarförbundet är positivt inställt till regeringens utredning om hur fler skolor ska ta emot nyanlända elever, men ser en risk med att huvudmännen inte kommer att utnyttja de föreslagna förändringarna.

I en utredning ger regeringens utredare Ebba Östlin förslag på hur förutsättningarna för integration ska förbättras genom en jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor.

Lärarförbundet är positiv till utredningens syfte och vad den kan bidra till. Då förslagen utmynnar i möjligheter till förändring, finns dock en risk att huvudmännen inte kommer utnyttja de föreslagna förändringarna.

Vi efterlyser långsiktighet

Lärarförbundet vill också lyfta fram vikten av långsiktighet i kommunernas möjlighet att organisera sina verksamheter med tanke på beredskap, kompetens och förmåga. Det kan ingå som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och genom en kommunövergripande samordningscentral, som har en översyn och samordnar mottagandet och arbetet med nyanlända barn och elever.

Den särskilda kvot på maximalt fem procent, som enskilda huvudmän kan använda för att kunna ta emot nyanlända elever oavsett kö, ställer sig Lärarförbundet undrande till. Varför föreslås just denna andel? Inom kvoten ska sedan anmälningstid användas som urvalsinstrument, vilket Lärarförbundet befarar ska göra att det bara blir insatta föräldrar som kommer välja dessa skolor till sina barn. Lärarförbundet anser i stället att kommunen ska ha rätt att anvisa plats även i fristående skolor.

Lärarförbundet efterlyser även att en separat utredning tillsätts som ser över fristående skolors urvalsgrunder.

Utredningens förslag i korthet

Kommunerna ska ha möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i skollagen om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och om elevers berättigade krav på en placering nära hemmet, om det finns särskilda skäl, med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever.

En enskild huvudman som har fler sökande än platser till sin skolenhet ska få välja att ta emot ett begränsat antal platser för nyanlända elever per läsår (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande.

  • Skapad 2016-02-08
Frågor & Svar