Lärarförbundet
Bli medlem

Pensioner och försäkringar – vanliga ord och begrepp

Här hittar du förklaringar till några vanliga begrepp som återkommer när man resonerar kring pensioner och försäkringar.

Allmän pension

Den allmänna ålderspensionen regleras genom lagstiftning och tjänas in på alla avgifter som man betalar inkomstskatt på. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension.

Avgiftsbestämd pension

En avgiftsbestämd pension är konstruerad så att en bestämd avgift betalas in som en procent av lönen. När en avgiftsbestämd pension ska betalas ut, beror pensionens storlek på de inbetalda avgifternas storlek och hur dessa har förvaltats. Exempel på avgiftsbestämda pensioner är inkomstpension, premiepension, ITPK, ITP enligt avdelning 1, KTPK, KTP enligt avdelning 1, PA-KFS 09 och en del av KAP-KL och PA 03.

Avtalspension

Se ”Kollektivavtalad pension”.

Basbelopp

Se ”prisbasbelopp”, ”förhöjt prisbasbelopp” respektive ”inkomstbasbelopp”.

Fondförsäkring

En fondförsäkring har inget garanterat försäkringsbelopp, och pengarna placeras i en eller flera fonder. Värdeutvecklingen för de valda fonderna bestämmer sedan försäkringsbeloppets storlek.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige genom konsumentprisindex. Det förhöjda prisbasbeloppet används bland annat för beräkning av pensionspoäng till tilläggspensionen. Ett nytt basbelopp fastställs varje år av regeringen utifrån SCB:s beräkningar, och börjar gälla den 1 januari. På regeringens webbplats hittar du information om aktuellt förhöjt prisbasbelopp.

Förmånsbestämd pension

En förmånsbestämd pension är konstruerad så att pensionens storlek bestäms som en andel av lönens storlek under ett fastställt antal år före pensioneringen. Exempel på förmånsbestämda pensioner är tilläggspension, ITP enligt avdelning 2, KTP enligt avdelning 2, Gamla PA-KFS och en del av KAP-KL och PA 03.

ITP

ITP är det kollektivavtal om pension som gäller för de flesta privatanställda tjänstemän. ITP uttyds "Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän". På sidan Pensionsregler för privatanställd kan du läsa mer om ITP.

KAP-KL

KAP-KL är det nu gällande kollektivavtalet om pension för anställda i kommuner och landsting. KAP-KL uttyds "kollektivavtalad pension för kommuner och landsting".

KTP

KTP är det kollektivavtal om pension som gäller för anställda vid företag anslutna till Arbetsgivarföreningen KFO. KTP uttyds "Avtal om plan för kooperationens tilläggspension".

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige genom inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att fastställa brytpunkter i allmänna och kollektivavtalade pensioner. Ett nytt basbelopp fastställs varje år av regeringen utifrån SCB:s beräkningar, och börjar gälla den 1 januari. På sidan Basbelopp hittar du information om aktuellt inkomstbasbelopp.

Kollektivavtalad pension

En kollektivavtalad pension är en pension som betalas av arbetsgivaren för de anställdas räkning. Statligt och kommunalt anställda omfattas av kollektivavtalad pension. Som privat anställd måste du själv ta reda på om din arbetsgivare har tecknat avtal om allmänna anställningsvillkor, för att veta om du tjänar in kollektivavtalad pension. Exempel på kollektivavtalade pensioner är KAP-KL (för kommunalt och landstingskommunalt anställda), PA 03 (för statsanställda), ITP, KTP, PA-KFS och KAP-KL Svenska kyrkan (för privat anställda). Kollektivavtalad pension kallas också för tjänstepension.

Lagstadgad pension

Se ”Allmän pension”.

OFR

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer, för tjänstemän inom den offentliga sektorn. De förhandlar bland annat kollektivavtalade pensioner och försäkringar för Lärarförbundets kommunalt och statligt anställda medlemmar.

PA 03

PA 03 är det kollektivavtal om pension som gäller för statsanställda. PA 03 uttyds "Pensionsavtal 2003".

PA 91

PA 91 är det kollektivavtal om pension som gällde för statsanställda mellan 1991 och 2002. PA 91 uttyds "pensionsavtal 1991". Avtalet gäller fortfarande för dem som gick i pension eller blev långvarigt sjuka under den perioden.

PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

PA-KFS 09 är det kollektivavtal om pension som gäller för anställda födda 1954 och senare vid företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona inom företag som tidigare var medlemmar i KFS. För arbetstagare som är födda 1953 och tidigare gäller avtalet Gamla PA-KFS. PA-KFS uttyds "Pensionsavtal inom KFS".

PA-KL

PA-KL är det kollektivavtal om pension som gällde för anställda i kommuner och landsting till och med 1997. PA-KL uttyds "pensionsavtal för kommuner och landsting". Avtalet gäller fortfarande för dem som gick i pension eller blev långvarigt sjuka till och med 1997.

PFA 98

PFA 98 är det kollektivavtal om pension som gällde för anställda i kommuner och landsting mellan 1998 och 2006. PFA 98 uttyds "Pensions- och försäkringsavtal 1998". Avtalet gäller fortfarande för dig som gick i pension eller blev långvarigt sjuk under den perioden.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i Sverige genom konsumentprisindex. Det används bland annat för att fastställa brytpunkter i allmänna och kollektivavtalade sjukförsäkringar. Ett nytt basbelopp fastställs varje år av regeringen utifrån SCBs beräkningar, och börjar gälla den 1 januari.

På regeringens webbplats hittar du information om aktuellt prisbasbelopp.

PTK - Privattjänstemannakartellen

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en samverkansorganisation för fackförbund för privatanställda tjänstemän. De förhandlar bland annat kollektivavtalade pensioner och försäkringar för en del av Lärarförbundets privat anställda medlemmar.

Tjänstepension

Se ”kollektivavtalad pension”.

Tjänstetid

En del pensioner förutsätter att man har omfattats av avtalet ett visst antal år för att få rätt till hela beloppet. Om du inte uppfyller tjänstetidskravet, blir pensionen reducerad i proportion till hur länge du har arbetat. Om kravet för full ersättning är att du omfattats av avtalet i 30 år och du bara har arbetat i 20 år inom avtalsområdet, blir pensionen 20/30 av hel pension.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring har ett garanterat försäkringsbelopp. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Om avkastningen överstiger den garanterade räntan, går överskottet normalt tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om traditionell försäkring, observera dock att informationen där gäller för just premiepensionen.

  • Skapad 2015-05-25
  • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar