Lärarförbundet
Bli medlem

Pension på deltid

För dig som vill trappa ner i slutet av ditt yrkesliv finns olika möjligheter till deltidspension.

Du har möjlighet att ta ut den allmänna pensionen på hel- eller deltid från 62 års ålder. Det är dock inte säkert att arbetsgivaren går med på att du är tjänstledig på deltid eller börjar arbeta deltid, bara för att du tar ut din pension på deltid.

Du har alltså rätt att få ut din pension, men inte ovillkorlig rätt att arbeta mindre. Ju tidigare du börjar ta ut din allmänna pension, desto lägre kommer den att bli per månad. Det gäller även om du väljer att bara ta ut en del av den inledningsvis.

Pension på deltid enligt avtal

I pensionsavtalen för statligt och kommunalt anställda finns möjlighet till en särskild pension på deltid. Reglerna och förutsättningarna är lite olika i de olika avtalen, och det kan vara bra att kontakta sin lokala fackliga företrädare innan man träffar avtal med sin arbetsgivare om delpension. Det gäller särskilt om orsaken till diskussionerna om deltidspension beror på ohälsa eller arbetsmiljöproblem.

Oavsett enligt vilket pensionsavtal du träffar överenskommelse om delpension, är det viktigt att tänka på att delpension kommer att minska din framtida allmänna pension. Det är inte säkert att din allmänna pension kommer att minska särskilt mycket, särskilt inte om det bara rör sig om något år, men du tjänar bara in allmän pension på det du får ut i lön.

Du bör också tänka på vad som händer om din privatekonomiska situation förändras, till exempel om du blir långvarigt sjuk eller ensamstående. Som regel innebär delpensionen att din anställning ändras till en deltidsanställning, och då har du inte rätt att åter börja arbeta heltid även om du skulle vilja.


Kommunalt anställd

Enligt de kommunala pensionsavtalen, KAP-KL och AKAP-KL, har arbetsgivaren möjlighet att komma överens med den anställda om pension på deltid (det kallas "särskild avtalspension" i avtalet). Det är arbetsgivaren som bestämmer om man ska beviljas delpension. Det är alltså ingen rättighet. Det kan dock finnas ett lokalt avtal eller en arbetsgivarpolicy som reglerar frågan om delpension. Kontakta därför din lokala fackliga företrädare för mer information.

Villkoren för "Partiell särskild avtalspension" är inte reglerade i det centrala avtalet, utan fastställs genom ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Den maximala nivån du kan få är 80 % av din tidigare lön, men det finns ingen lägstanivå. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Kommunal anser att ett sådant avtal som en absolut miniminivå bör innebära att man får en delpension som ersätter 60 procent av inkomstbortfallet och att pensionsavgiften ska slutbetalas som om man arbetat kvar på heltid fram tills man går i pension på heltid.

Partiell särskild avtalspension kan som längst betalas ut tills du fyller 67 år, men även tidpunkten när du ska bli pensionär på heltid är något som regleras i avtalet mellan dig och din arbetsgivare.

På sidan Delpension för kommunalt anställd kan du läsa mer om de gemensamma ståndpunkterna för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Kommunal.

Statligt anställd

Enligt det statliga pensionsavtalet PA 16 avdelning 2 (som gäller födda före 1988) har du som är minst 61 år och har omfattats av någon svensk kollektivavtalad pensionsplan under minst tio år möjlighet att få pension på deltid. Liksom när det gäller det kommunala pensionsavtalet, är det arbetsgivaren som ska bevilja delpensionen, vilket innebär att du inte har ovillkorlig rätt till den.

Arbetsgivaren beslutar om hur stor omfattning din delpension ska ha, men som mest kan du få delpension på 50 procent Ersättningen är 60 procent av inkomstbortfallet och pensionsavgifterna ska slutbetalas som om man arbetat kvar på heltid.

Delpension enligt PA 16 betalas som längst ut tills du fyller 65 år.

Privat anställd

Du som har ålderspension enligt ITP kan ta ut den även på deltid om du får minska din anställningsgrad i motsvarande omfattning. Det är värt att observera att precis som i fallet med den allmänna pensionen, innebär det att storleken på din ITP-pension kommer att minska.

Om du arbetar inom Svenska kyrkan eller ett företag som är anslutet till Sobona/Pacta, gäller samma regler som för kommunalt anställda beträffande pension på deltid enligt kollektivavtal.

  • Skapad 2013-03-20
  • Uppdaterad 2021-10-12
Frågor & Svar