Lärarförbundet
Bli medlem

Påverka din arbetsmiljö genom Lärarförbundet

Om du och dina kollegor vill förändra eller förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen är Lärarförbundets skyddsombud och avdelningar ett stöd.

Alla skolor och förskolor ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete

På varje arbetsplats har rektorn ansvar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det kallas systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM. Varje medarbetare ska ha möjlighet att delta i arbetet för en bättre arbetsmiljö.

Sedan 2016 har kraven förtydligats i den så kallade OSA (föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö) att arbetet ska planeras och riskbedömas utifrån arbetstidens förläggning, en rimlig arbetsbelastning och att kränkande särbehandling inte existerar.

På en arbetsplats kan ni också välja ett skyddsombud. Skyddsombudet ska vaka över alla arbetstagares arbetsmiljö och ska involveras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare, arbetstagare samverka för en god arbetsmiljö men i vissa lägen kan det finnas brister som inte rättas till. Då kan skyddsombudet kräva åtgärder eller att undersökning sker. Om arbetsgivaren då inte hörsammar skyddsombudets krav kan arbetsmiljöverket kopplas in för avgörande.

När samarbetet kring arbetsmiljön fungerar så tas arbetsmiljöproblem upp i skyddskommitté som kan finnas på skolan eller förskolan eller exempelvis utbildningssektorn. Finns det samverkansavtal är samverkansgruppen en skyddskommitté. Enligt arbetsmiljölagen ska skyddskommitté finnas där minst 50 arbetstagare arbetar. Då kan åtgärder sättas in eller att lösningen läggs i en handlingsplan.

Flera sätt att påverka arbetsmiljön

Som arbetstagare kan du påverka den gemensamma arbetsmiljön på flera sätt. Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbetskamrater och låt det bli en naturlig del av er vardag. Ju bättre samordnade ni är, desto större är förutsättningarna att lyckas. Låt inte samtalet om hälsan på jobbet stanna vid kaffebordet – se till att det ni talar om lyfts på ett sådant sätt att problemet blir synligt och lösningen möjlig.

Detta kan du göra själv:

  • Rapportera risker, tillbud och olycksfall till din arbetsgivare.
  • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att t ex svara på enkäter mm.
  • Komma med förslag på lösningar.

Om du inte får gehör av chefen, eller om du av andra skäl tror att det inte hjälper med detta engagemang, involvera skyddsombudet eller andra i Lärarförbundet. Du får kontakt via din avdelningsstyrelse eller via Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Tips till arbetsplatsträffen:

Lärarförbundets arbetsplatsdialog, där tar ni reda på vad som ni behöver jobba vidare med i arbetsmiljön.

Sunt arbetsliv: OSA-kollen och Digironden.

Skolavtal18 dialogstöd om arbetstid och arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverkets film om stress "Utmaningen - den sjuka jobbstressen" , som finns i både lång (23 minuter) och kort version (8 min), för att lyfta frågorna om ex arbetsbelastning.

Kontakta skyddsombudet

Samförståndslösningar håller oftast bäst i längden, men ibland når det inte ända fram. Då har skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud särskilda rättigheter när det kommer till att uppmärksamma problem och att kräva åtgärder i skyddskommitté eller genom att ta stöd av Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet har även ett omfattande regelverk att luta sig mot. Till exempel finns regler om hur man ska jobba systematiskt, vilka kvalitetskrav man kan ställa på en organisation och hur arbetsplatsen ska vara utformad.

  • Skapad 2013-06-11
  • Uppdaterad 2020-03-25
Frågor & Svar