Lärarförbundet
Bli medlem

Ombudets roll vid misstanke om sexuella trakasserier

Photo by Redd Angelo on Unsplash

Photo by Redd Angelo on Unsplash

Det är chefen som är ansvarig att utreda och förebygga sexuella trakasserier. Din roll som ombud är att stötta medlemmen.

I din roll som ombud kan det hända att en medlem kommer och berättar om sexuella trakasserier. Då är ditt uppdrag att lyssna till medlemmens berättelse. Din roll är att hjälpa och stötta. Du ska inte döma, bedöma eller värdera upplevelsen. Tänk på att den som söker upp dig kan vara känslomässigt berörd.

Kom överens med medlemmen om att du kan ta kontakt med Lärarförbundet Kontakt för vidare hantering.

Tänk på att det aldrig är du som ombud avgör om det är ett diskrimineringsärende.

Tidsfristerna för vidare hantering av ärendet varierar – ibland kan det vara mycket korta tidsfrister. Tänk på att det aldrig är du som ombud avgör om det är ett diskrimineringsärende.

Checklista för första samtalet

Om en medlem kommer och berättar för dig om sexuella trakasserier är det viktigt att du tar reda på följande och att du dokumenterar vad som sägs.

 • Vad är det som har hänt?
 • Vilket datum hände det?
 • Vilket datum fick Lärarförbundet först reda på händelsen?
 • Har medlemmen tidigare varit i kontakt med Lärarförbundet angående denna händelse? Om ja – när?
 • Finns händelsen dokumenterad?
 • Finns det vittnen eller personer som kan stödja berättelsen?
 • Om medlemmen inte har dokumenterat – uppmana att skriva ner berättelsen med tidpunkter. Om det gäller något pågående – fortsätt dokumentera.

Informera om vilka vägar ni kan gå efter detta första samtal.

 • Får Lärarförbundet kontakta arbetsgivaren?
 • Får Lärarförbundet prata med Lärarförbundet Kontakt för vidare hantering?

Stäm av att ni är överens om vad Lärarförbundet respektive medlemmen själv ska göra.

 • Har medlemmen berättat för chefen att hen upplever sig trakasserad?
 • Har medlemmen informerat den som trakasserar att beteendet är oönskat?
 • Har medlemmen ställt krav på åtgärd/utredning?

Arbetsgivaren har ansvaret

Arbetsgivaren har ansvaret att utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen, enligt Diskriminerings- och Arbetsmiljölagen.

En arbetsgivare som underlåter att utreda eller åtgärda trakasserier på diskriminerande grund, även sexuella trakasserier, kan ytterst tvingas utge diskrimineringsersättning samt ekonomiskt skadestånd till den som har blivit utsatt. Arbetsgivarföreträdare är alla som har någon form av personalansvar.

Om sexuella trakasserier

Trakasserier är ett beteende som är oönskat, vilket bedöms utifrån en subjektiv bedömning. Den utsatta bestämmer om beteendet etcetera är oönskat och kränkande. Det gemensamma för trakasserier är att en person känner sig förolämpad, kränkt eller illa behandlad.

Det förebyggande arbetet är viktigt!

Arbeta aktivt tillsammans med arbetsgivaren för att utveckla arbetsplatsens arbete mot sexuella trakasserier, exempelvis med att ta fram handlingsplan och rutiner. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att förhindra diskriminering i arbetslivet.

Om en medlem blir anklagad

Om offer och förövare bägge är medlemmar i förbundet har båda parter rätt till stöd men bör inte företrädas av samma person. När det gäller stöd till förövare handlar fackets roll om att övervaka att de arbetsrättsliga påföljderna faller inom ramen för gällande lagstiftning.

handlingsvägar

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.

 • Skapad 2017-11-21
Frågor & Svar