Lärarförbundet
Bli medlem

Om du blir utsatt för hot och våld på din arbetsplats

Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din skola, förskola eller fritidshem - måste ni agera rätt. Det är lätt att bli chockad och antingen överreagera eller avfärda situationen, så ta stöd i andra och följ några enkla steg.

Skulle du bli utsatt för psykiskt eller fysiskt våld på din arbetsplats ska du anmäla detta till din arbetsgivare som gör en arbetsskadeanmälan. Det kan även finnas skäl att göra en polisanmälan. Har du frågor eller behöver stöd kan du kontakta Lärarförbundets ombud på din arbetsplats eller din avdelning. Se filmen där våra experter ger tips och en fördjupad bild av problematiken kring hot och våld.

Steg för steg - så här går du bäst tillväga:

Omedelbart

 • Kontakta chefen eller någon annan representant för arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att säkra situationen och se till att rutiner som finns upprättade följs. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan och i vissa fall till Arbetsmiljöverket, på www.anmalarbetsskada.se Lärarförbundet rekommenderar också medlemmar att anmäla till AFA. Detta görs enklast på www.afaforsakring.se
 • Gör en tillbudsanmälan till din chef (många verksamheter har tydliga rutiner kring hur man ska göra tillbudsanmälningar). Du kan även göra det genom att kontakta skyddsombudet.
 • Ta kontakt med skyddsombudet. Skyddsombudet kan följa upp och se till att allt löper rätt.
 • Dokumentera händelseförloppet. Skriv själv, fota. Notera vilka som är närvarande. Det är också bra om andra gör noteringar.
 • Ta kontakt med vården. Det är väldigt bra att ha ett läkarintyg.

Samma dag

 • Överväga polisanmälan om inte arbetsgivaren har polisanmält.
 • Om barn/elever varit inblandade ska en orosanmälan övervägas.
 • Anmäla händelsen som arbetsskada till AFA-försäkring.

Inom en vecka

 • Kontakta Lärarförbundets målsägandeservice vid brott (se mer längre ned).
 • Se till att få en kontakt inom företagshälsovården som vet vad som har hänt.
 • Om inte rektor har återkopplat till dig så bestäm ett möte med hen. Följ upp att anmälningar och liknande är gjorda under mötet.

Om det inte är dig själv det gäller

 • Sätt fokus på den drabbade personen och var behjälplig samt visa ditt stöd.
 • Se till att chefen får information - kanske ni har en tydlig rutin på arbetsplatsen?
 • Finns det anhöriga som kan behöva informeras?
 • Har ni möjligheter till professionellt krisstöd via exempelvis Företagshälsovård?
 • Byt plats! Ta med den drabbade till en annan, lugn miljö.
 • Beröring och omtanke kan lindra akut stress – till exempel en hand på axeln, något att dricka.
 • Låt den drabbade prata. Lyssna och hjälp eventuellt till att sortera.
 • Notera dina egna observationer.
 • Observera att människor reagerar väldigt olika i dylika situationer, ibland kan man behöva etablera vårdkontakt. Försök skilja på akuta och icke-akuta situationer.

Skriv ner händelseförloppet

Det kan i efterhand vara svårt att komma ihåg ett händelseförlopp. Därför är det också viktigt att du så snart som möjligt skriver ner vad som hänt med egna ord, och att du får andra att dokumentera.

Att ha berättat och skrivit ned det inträffade är också viktigt om ditt eget agerande om en incident ifrågasätts av arbetsgivaren eller myndighet. Hur arbetsmiljön är beskaffad kan t.ex. påverka hur ditt ansvar för en uppkommen situation ska bedömas (arbetsrättsligt, straffrättsligt samt i fråga om varning och återkallelse av legitimation enligt skollagen). Det kan också behövas om det blir aktuellt att utnyttja arbetsskadeförsäkringen.

Viktigt med vårdkontakt tidigt

Vårdkontakten är viktig för att du ska få bästa behandling för eventuella reaktioner även om de kommer senare. Det är också viktigt att vårdkontakten sker tidigt om du skulle bli sjukskriven och skadan blir ett försäkringsärende. Företagshälsovården kan tillhandahålla samtalsstöd och hjälpa till med anpassningar i arbetet.

Att göra en orosanmälan

Orosanmälan är i första hand till för att barnet/eleven blir väl omhändertagen om det utsätts för kränkande behandling eller vid misstanke om att barnet far illa. Men det är också viktigt att göra den för att uppfylla din anmälningsskydlighet. Se skollagen (se 6 kap. 10 § skollagen och 14 kap 1 § socialtjänstlagen).

För att få ersättning

Anmälan till Arbetsmiljöverket, försäkringskassan och AFA-försäkring handlar i första hand om din rätt till ersättning om din arbetsförmåga påverkas, men uppgifterna används också för att hindra att liknande situationer uppstår.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

På arbetsplatser ska det råda nolltolerans mot hot och våld. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Få en bättre inblick genom att läsa arbetsmiljölagen, 3 kap. 2 a § och arbetsmiljöföreskrifterna "Våld och hot i arbetsmiljön" samt "Organisatorisk och social arbetsmiljö".

Händelser med hot och våld ska alltså utredas och dokumenteras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att utreda eventuella risker och vidta åtgärder för att komma till rätta med till exempel hot och våld. Det är viktigt att det finns en handlingsplan om hot och våld på arbetsplatsen som alla är väl förtrogna med.

Uppkomna skador ska anmälas enligt arbetsmiljölagen 3 kap 3 a §.

Mer information om arbetsmiljöarbete och arbetsgivarens ansvar hittar du i föreskrifter och material från Arbetsmiljöverket.

När du gör en polisanmälan

Det är inte alla oacceptabla beteenden som är brottsliga. Det finns naturligtvis beteenden som inte är brottsliga, men som ändå inte får förekomma på en arbetsplats. Brottsliga handlingar är angivna i lag. Exempel på brott är misshandel och olaga hot.

Vem som helst kan göra en polisanmälan. Denna typ av brott anmäls på telefon 114 14 eller på polisstation. Att göra en polisanmälan innebär att polisen uppmärksammas på en händelse som kan utgöra brott.

Det är sedan polis och åklagare som utreder brott. Frågan om en person har begått brott prövas av domstol. Det är alltså inte arbetsgivaren eller den person som blivit utsatt för något som ska göra denna bedömning.

Huvudskyddsombud om när polisanmälan ska göras.

Målsägandeservice – om du blivit utsatt för brott

Lärarförbundets målsägandeservice innebär att någon av förbundsjuristerna är målsägandebiträde/ombud för dig som utsatts för brott. Du får hjälp och stöd under förundersökning och rättegång. Förbundsjuristen hjälper även dig i skadeståndsfrågor.

För att kunna bistå dig på bästa sätt är det viktigt att du så snabbt som möjligt hör av dig till Lärarförbundets medlemsservice som hjälper dig att komma i kontakt med en förbundsjurist.

I vissa fall kan staten tillhandahålla ett målsägandebiträde men det gäller enbart vid vissa typer av brott och under vissa förutsättningar. Lärarförbundets målsägandeservice omfattar även de fall då staten inte tillhandahåller ett målsägandebiträde. Det kostar alltså inget att ta hjälp av Lärarförbundet.

Vill du ha målsägandeservice är du välkommen att kontakta Lärarförbundets medlemsservice på telefon: 0770 33 03 03 (vardagar).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar